Фінансова стійкість комерційного банку як об’єкт аналізу й прогнозування

курсовая работа

1.2 Нормативно-правове регулювання НБУ фінансової стійкості комерційного банку

НБУ здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філій, представництв на території України. Він спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників шляхом зменшення ризиків в діяльності комерційних банків. Зміст нагляду визначається повноваженнями, встановленими законом України "Про банки і банківську діяльність". Система нагляду спрямована на скорочення внутрішніх і зовнішніх ризиків

Стан і перспективи функціонування фінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значення для національної економіки. Ось чому кредитно-банківська сфера служить обєктом прискіпливого нагляду і регулювання з боку керівних органів.

В кожній країні діє система правових актів, які регламентують різні аспекти банківської діяльності, роботу небанківських кредитно-фінансових установ, фондових бірж і т.д. Особливості історичного розвитку і дія різних політико-економічних факторів обумовили специфіку національного банківського і фінансового законодавства, форми і методи контролю за роботою банків. Стійкість комерційного банку залежить від багатьох аспектів його діяльності і має складну структуру.

В основі капітальної стійкісті банку є її обсяг власного капіталу, що забезпечує достатню суму грошових коштів, яку при необхідності можна використати для повернення депозитів, сформувати резерв для погашення непередбачених збитків чи боргів. Власний капітал банку є також джерелом фінансування розвитку банку, подолання негативних ситуацій, зумовлених форс-мажорними обставинами, запорукою необхідного реагування на конюнктуру кредитного ринку. [13, C.18]

Комерційна стійкість банку фінансової установи виражає:

- рівень звязків банку з іншими субєктами ринкової інфраструктури;

- розвинутість і міцність взаємовідносин із державою;

- інтегрованість у систему міжбанківських відносин із державою;

- якість співробітництва з кредиторами, дебіторами, клієнтами і вкладниками;

- залежність банківської сфери вид стану економіки в цілому;

- міцність звязку між обсягом грошового капіталу банку і його реальним капіталом;

- концентрацію частки активів і приватних вкладів у розпорядженні одного фінансово-кредитного закладу;

- контроль значного обсягу фінансових потоків у країні.

У підтримці фінансової стійкості комерційного банку зацікавлений не лише він сам, а й банківська система країни в цілому. Регулювання цього процесу перебуває у центрі управлінської діяльності центральних банків фактично всіх розвинутих країн.

Розробка методики аналізу банківської діяльності дозволяє визначити стан ліквідності, доходності і степеню ризику окремих банківських операцій, виявити джерела власних і залучених засобів, структуру їх розміщення на конкретну дату чи за деякий період, а також встановлює спеціалізацію і значимість окремих банків в банківській системі України.

Оскільки в нашій країні робота по оцінці фінансової стійкості банку є на стадії становлення і розвитку, доцільно використовувати передовий зарубіжний досвід в даній галузі. Для напрацювання загальноприйнятої методики аналізу роботи банку необхідно визначити суму показників банківської діяльності, вивчити їх оптимальні значення і на цій основі виробити критерії показників для рейтингової оцінки банку.

Аналіз діяльності комерційного банку - це завдання з багатьма невідомими, при вирішенні якого необхідно провести аналіз різних напрямків діяльності банку, його фінансового стану. Для цього розглянемо схему.

Рисунок 1.3 - Аналіз економічного стану комерційного банку

Дійсно, щоб дати оцінку фінансового стану комерційного банку і визначити перспективи його розвитку, необхідно проаналізувати не тільки баланс і інші звітні матеріали самого банку, але і дати характеристику економічного стану клієнтів банку (кредиторів і позичальників), оцінити конкурентів, провести маркетингове дослідження конюнктури ринку і т.д.

В нашій країні далеко не вся така інформація використовується для оцінки фінансового стану банку. У більшості випадків аналіз фінансового стану банку будується на звітних (часто балансових) даних банку. При цьому слід мати на увазі, що аналіз фінансового стану банку, в основі якого лежать різні показники, важливий, але цього недостатньо. [7, C.65]

Необхідно створити рейтингову систему оцінки фінансового стану банку. Особливу увагу слід звернути на аналіз грошових потоків, так як рух грошових коштів неможливо прослідкувати за бухгалтерськими звітами. Враховуючи, що інтереси бувають короткочасні та тривалі, можливо, є сенс мати дві паралельні групи рейтингових оцінок: моментальні та прогнозні рейтинги.

Ідея методики полягає в тому, що спочатку будується модель "ідеального банку" на основі повноцінного набору найбільш інформативних коефіцієнтів, які адекватно характеризують банк. Для цього необхідно мати список значень відповідних коефіцієнтів, які можна вважати достатніми. Також необхідний перелік мінімально допустимих (критичних) значень коефіцієнтів. У таблиці 1 наведено один із можливих варіантів переліку таких значень.

Таблиця 1.1 - Достатні та критичні значення показників.

Показники

Достатні значення

Критичні значення

1

2

3

Розмір капіталу, грн.

20000000

1000

Розмір активів, грн.

100000000

10000

Коефіцієнт платоспроможності,% (відношення власного капіталу до чистих активів, що характеризує достатність капіталу

25

3

Прибутковість капіталу,% (відношення прибутку до власного капіталу)

40

0

Прибутковість активів,% (відношення прибутку до активів)

10

0

Коефіцієнт миттєвої ліквідності,% (відношення високоліквідних активів (каса, коррахунок в НБУ та інших банках) до зобовязань до запитання. Показує, яка частина зобовязань може бути сплачена негайно).

100

10

Генеральний коефіцієнт ліквідності,% (відношення ліквідних активів (каса, коррахунки і власний капітал) до всіх зобовязань. Характеризує здатність банку при неповерненні виданих позик задовільнити вимоги кредиторів.

100

20

Коефіцієнт якості активів,% (показує на скільки термінові депозитні інструменти та власний капітал покривають видані кредити).

100

20

Якість роботи на між банківському ринку,% (відношення суми виданого кредиту і чистих активів до суми залученого міжбанківського кредиту і чистих активів. Характеризує політику банку в галузі управління активами і пасивами).

100

30

Коефіцієнт ресурсної бази,% (відношення власного капіталу до всіх зобовязань. Характеризує ступінь забезпеченості своїх зобовязань власними ресурсами).

30

5

Коефіцієнт ефективності,% (показує оптимальність значення відношення власного капіталу до чистих активів. Характеризує ефективність проведення банком операцій).

90

0

Коефіцієнт якості пасивів,% (відношення коштів на розрахункових рахунках та коррахунках до всіх зобовязань).

70

0

В банках щодня приймаються рішення щодо залучення коштів на депозити і їх розміщення. В звязку з цим ліквідність банку по балансу може бути задовільною, але реальна ліквідність, виходячи з грошових потоків, - зовсім ні. В процесі аналізу банківської звітності основним обєктом дослідження виступає вся його сукупна комерційна діяльність. При цьому субєктами аналізу виступають самі комерційні банки, їх контрагенти, включаючи НБУ, інші кредитні установи, аудиторські фірми, владні структури, реальні і потенційні клієнти і кореспонденти, засновники і акціонери. Оскільки кожен із субєктів має власні цілі, то різні будуть напрямки і критерії аналізу. [19, C.154]

Комерційні банки з допомогою аналізу своїх балансових даних перевіряють ступінь реалізації основних цільових установок у своїй діяльності: фактори їх доходності, збалансованість структури активних і пасивних операцій з метою підтримання ліквідності, дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ, мінімізацію всіх видів банківських ризиків.

Комерційні банки також зацікавлені аналізувати дані про стан інших банків, однак вони не мають (і не можуть мати) всієї необхідної при цьому інформації. За кордоном банки володіють великими можливостями аналізувати інформаційні потоки, маючи при цьому єдину форму звітності банків, налагоджений облік і практику обміну інформацією, яка складається десятиліттями. Тепер банкіри розуміють, що за деяким винятком всі виграють від опублікування банківської інформації. Це накладає певну ринкову дисципліну на банки. В різних країнах при цьому є певні особливості.

Клієнти і кореспонденти банку визначають стійкість фінансового стану банку і його надійність, перспективи розвитку.

Аудиторські служби в процесі аналізу балансу перевіряють достовірність аналітичного і синтетичного обліку, звітності банку, правильність відображення діяльності банку в його балансі. [22, C.48]

НБУ цікавить в першу чергу стан і стійкість банківської системи. Він аналізує дотримання банками економічних нормативів, відрахувань в централізовані фонди і визначає ефективність регулювання державою банківської діяльності. Важливо відзначити, що НБУ, маючи всю необхідну для аналізу інформацію, складає свої рейтинги, але не публікує їх. НБУ широко публікує зведені, порівняльні та інші дані, необхідні для аналізу стійкості і надійності комерційних банків. У ході аналізу таблиць рейтингів було помічено, що рейтинги певного банку залежно від категорії користувачів інформації дещо відрізняються (див. табл.1.2).

Таблиця 1.2 - Вагові коефіцієнти для різних категорій користувачів інформації.

Показники

Користувачі інформації

Топ-менеджери

Клієнт

Інші банки

Розмір капіталу

8.44

8.27

8.78

Розмір активів

7.67

7.09

7.11

Коефіцієнт платоспроможності

7.56

8.91

8.56

Прибутковість капіталу

9.67

6.82

8.44

Прибутковість активів

9.11

7.36

7.22

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

7.44

8.18

8.00

Генеральний коефіцієнт ліквідності

6.44

7.45

7.22

Коефіцієнт якості активів

4.67

5.73

6.00

Якість праці на міжбанківському ринку

5.78

5.64

6.76

Коефіцієнт ресурсної бази

6.78

7.65

6.89

Коефіцієнт ефективності

6.56

6.09

5.11

Коефіцієнт якості пасивів

7.33

4.36

5.44

НБУ може переводити комерційні банки на режим фінансового оздоровлення, підставою для чого може бути невиконання протягом трьох місяців загальновстановлених пруденцентних норм та нормативів ведення банківської справи, в обовязковому порядку визначених НБУ. Невиконанням норм і нормативів слід вважати:

неякісну оцінку капіталу;

збиткову діяльність, яка характеризується наявністю збитків минулого та поточного років і неможливістю їх реального погашення протягом трьох місяців;

порушення встановлених НБУ економічних нормативів та оціночних показників діяльності банку;

неякісну структуру активів, в тому числі кредитного портфеля.

Тоді приймається рішення про надання стабілізаційної позики - це позика, яка надається Нацбанком комерційному банку для оперативного забезпечення його платоспроможності і ліквідності та підтримки виконання заходів фінансового оздоровлення.

НБУ здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філій, представництв на території України. Він спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників шляхом зменшення ризиків в діяльності комерційних банків. Зміст нагляду визначається повноваженнями, встановленими законом України "Про банки і банківську діяльність". Система нагляду спрямована на скорочення внутрішніх і зовнішніх ризиків. [24]

Серед зовнішніх виділяють ризик ліквідності, валютний ризик, ризик облікової ставки та ризик по цінних паперах. До внутрішніх відносять "комерційні ризики", повязані з людським фактором а також "операційно-технічні ризики", які відображають ступінь працездатності систем, які забезпечують зовнішню роботу банку: системи безпеки, бухобліку, матеріально-технічних засобів, засобів звязку.

На зниження внутрішніх ризиків спрямовані процедури реєстрації банків, ліцензування, внутрішніх перевірок, інспекції діяльності комерційних банків Нацбанком. При цьому для забезпечення фінансової стійкості банку вважливим є не тільки визначення загальної концепції його розвитку, але й розробка раціональних схем формування пасивів і розподіл його ресурсів за основними категоріями активів.

У спробах розвязати дилему надійність, ліквідність - прибутковість у світовій банківській практиці визначились три основних підходи до управління активами:

метод загального фонду коштів (обєднання джерел), в основі якого лежить ідея обєднати всі ресурси банку з наступним їх розміщенням відповідно до визначених пріоритетів, призначення котрих - допомогти керівництву оперативних відділів розвязати проблему поєднання надійності, ліквідності і прибутковості;

метод розподілу активів або конверсія коштів. Головною перевагою цього методу є зменшення частки ліквідних активів та вкладень додаткових коштів у позики та інвестиції, що веде до збільшення норми прибутку, і, відповідно, до його фінансової стійкості;

збалансований науковий підхід до розвязання управлінських проблем регулювання фінансової стійкості банку з використанням прогресивних методів та ЕОМ для вивчення елементів у складних модулях.

Делись добром ;)