logo
Управління ризиками банку

3. Аналіз активних та пасивних операцій банку.

Банківські операції відображаються окремими статтями в ба-лансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині бала-нсу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й активні.

Пасивні операції - це операції з мобілізації ресурсів комер-ційного банку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасив-ні операції з формування власних, залучених (депозитних) та по-зичених (не депозитних) ресурсів. Операції з формування власних ресурсів охоплюють:

q операції з формування статутного капіталу банку;

q операції з формування резервного фонду банку;

q операції з формування страхових фондів банку;

q операції з формування інших фондів банку спеціального при-значення, які створюються за рахунок прибутку банку і викорис-товуються відповідно до рішення, прийнятого вищою управлін-ською ланкою комерційного банку;

q операції, повязані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

Операції з формування залучених ресурсів називають пасив-ними депозитними операціями. Вони відображають процес за-лучення й обліку в банківському балансі тимчасово вільних кош-тів юридичних, фізичних осіб, банків, які зберігаються на різно-манітних рахунках (строкових і до запитання). Вкладниками мо-жуть бути як юридичні та фізичні особи, що постійно обслуго-вуються в даному банку (клієнти банку), так і юридичні і фізичні особи, що не належать до постійних клієнтів цього банку, а об-слуговуються в іншому банку.

У банківській практиці України передбачена можливість ви-бору банку для постійного обслуговування і для проведення окре-мих депозитних операцій на вигідних умовах в інших банках. З цією метою банки відкривають рахунки до запитання (поточні, бюджетні) та на строк (депозитні). Наявність залишку грошових коштів на цих рахунках дає можливість банку, що обслуговує власників рахунків, використовувати ці залишки як ресурси для здійснення активних операцій з метою отримання доходу. Паси-вні депозитні операції створюють можливість користування тим-часово вільними грошовими коштами інших банків, які зберіга-ються на кореспондентських рахунках (кошти до запитання) та строкових депозитах (кошти на строк).

Отже, пасивні депозитні операції можна класифікувати:

q за категорією вкладника:

- операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб - на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;

- операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб - на поточні, депозитні рахунки;

- операції із залучення тимчасово вільних коштів банків-кореспондентів - на кореспондентські та депозитні рахунки;

q за строком:

- операції із залучення тимчасово вільних коштів - на рахун-ки до запитання (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого використання для поточних розрахунків;

- операції із залучення тимчасово вільних коштів - на стро-кові депозитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Крім мобілізації власних та залучених ресурсів, комерційні банки можуть використовувати можливості міжбанківського рику капіталів, а також залучати кошти інвесторів через емісію та розміщення власних незабезпечених боргових зобовязань. Мобілізовані у такий спосіб ресурси являють собою позичені ресурси банку або ресурси не депозитного характеру. Ця частина банків-ських ресурсів є найоперативнішою щодо залучення. Позичені ресурси комерційного банку мобілізуються через здійснення па-сивних кредитних та пасивних інвестиційних операцій.

Пасивні кредитні операції - це операції комерційного бан-ку, повязані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в інших комерційних банків та в НБУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит в інших банків на визначених догово-рами умовах строком від одного дня (кредити овернайт) до кіль-кох місяців. Крім власне міжбанківських кредитів, комерційні банки можуть звертатись за кредитом до кредитора останньої інстанції - Національного банку України, який сьогодні надає кредити під заставу державних цінних паперів і комерційних век-селів. Згідно з чинним законодавством НБУ може здійснювати продаж комерційним банкам кредитів через кредитні тендери, проводити операції з переобліку комерційних векселів, що рані-ше були обліковані комерційним банком, та видавати кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування.

Пасивні інвестиційні операції - це операції комерційного банку, повязані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобовязань. Банки можуть емітувати облігації, які поповнюють банківські ресурси коштами інвесторів на строк обі-гу цих цінних паперів.

Мобілізовані через здійснення пасивних операцій грошові кошти засновників банку, акціонерів, учасників, вкладників, кре-диторів та інвесторів акумулюються на кореспондентському ра-хунку банку (якщо вони надійшли в безготівковій формі) або в касі (якщо вони надійшли готівкою). Розміщують банки мобілі-зовані ресурси за різними напрямками через проведення актив-них операцій.

Отже, до пасивних операцій банків відносяться такі операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведен-ня кредитних та інших активних операцій, а саме - депозит-ні операції, відкриття та ведення рахунків клієнтів, отримання позичок на міжбанківському ринку, продаж влас-них торгових зобовязань (векселів і облігацій). Ефективна організація пасивних операцій банків сприяє забезпеченню нормальної банківської діяльності на комерційних засадах, регулюванню грошової маси в країні, успішному виконанню банками традиційних розрахунково-кредитних операцій, а та-кож розширенню діапазону банківських послуг.

Активні операції - це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. Отже, до актив-них операцій банків належать:

- операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідно-сті банку;

- розрахункові операції, повязані з платежами клієнтів;

- касові операції з приймання і видавання готівки;

- кредитні операції, повязані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам;

- інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на трива-лий строк;

- фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;

- валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внут-рішньому та міжнародному валютних ринках;

- депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках;

- операції з купівлі-продажу банківських металів на внутріш-ньому і міжнародному валютних ринках;

- операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наяв-них ресурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на корес-пондентському рахунку в НБУ (при проведенні операцій у безго-тівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій з готів-кою).

Комерційні банки можуть також здійснювати інші види активних операцій: лізингові операції, факторинг і форфейтинг.