logo
Становлення ощадних банків в Україні

ВСТУП

Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій. Операції , завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних.

Згідно з джерелами утворення банківських ресурсів в існуючій банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та запозичені. Залучені кошти комерційного банку - це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) - кошти в безготівковій чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою. Депозитна операція - операція із залучення коштів на вклади (з відкриттям іменованих клієнтських рахунків) та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів(з відкриттям чи без відкриття іменованих клієнтських рахунків).

Держава та Національний банк України за результатами функціонування банківської системи України в 1992 - 2004 роках прийняли ряд законодавчих та розпорядчих документів, які підвищують захищеність депозитів вкладників, особливо фізичних осіб, які в ринковій економіці є основним та стабільним джерелом депозитних коштів :

- законодавчі акти по Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- нормативні акти по підвищенню вимог до спеціалізованих ощадних та інвестиційних банків по розміру їх власного (захисного) капіталу та нормативів структурного співвідношення коштів в балансі банку;

- диференціацію ставок обовязкового резервування залучених коштів на коррахунку в НБУ для додаткової економічної привабливості для комерційних банків залучення довгострокових коштів та коштів фізичних осіб;

- зниженням облікової ставки НБУ, яка є мінімальною “ціною на гроші” в державі та є основою побудови депозитних та кредитних ставок комерційних банків.

Актуальність теми курсової роботи полягає в дослідженні ефективності роботи комерційних банків України в секторі залучення коштів фізичних осіб та ефективності регулювання діяльності «спеціалізованих ощадних банків» з боку Національного Банку України.

Обєкт дослідження курсової роботи -- на макрорівні система комерційних банків України.

Предмет дослідження курсової роботи -- операції залучення вкладів населення комерційними банками та ідентифікація комерційного банку як «спеціалізованого ощадного банку» згідно законодавству України

Цілями дійсної курсової роботи є :

- вивчення основних нормативних документів, які визначають правове та операційне поле діяльності комерційних банків по роботі з залучення коштів фізичних осіб;

- аналіз поточного стану структури ресурсів в банківській системі України та місця коштів фізичних осіб в ній;

- аналіз відповідності алгоритму ідентифікації комерційного банку як «спеціалізованого ощадного банку» реальному положенню на ринку банківських депозитів фізичних осіб в банківській системі України;

- аналіз перспектив поліпшення ефективності роботи Фонда гарантування вкладів фізичних осіб України.

Методи дослідження, застосовані в дослідженнях курсової роботи -

методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної курсової роботи статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків.