Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

дипломная работа

2.1 Фінансовий стан та результати діяльності ЗАТ КБ “ПриватБанк”

Комерційний банк “ПриватБанк” був заснований у 1992 році. На сьогоднішній день “ПриватБанк” є одним з найбільш динамічно розвиваючихся банків України і займає лідируючи позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 вересня 2007 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 10 547 млн. грн. Статутний фонд банку складає 700 млн. грн., власний капітал - 1 034млн. грн.. Кредитний портфель банку складає 7 983 млн. грн., в тому числі кредити фізичним особам-2,1 млрд. грн.. Банківській прибуток на 1 вересня 2007 року складає 9,8 млн. грн.. В кінці 2003 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу Global Finance КБ ПриватБанк був признаний “Найкращім банком 2003 року в Україні”. Національна сітка банківського обслуговування ПриватБанку включає в себе 2 128 філіалів і відділень по всій Україні, що дозволяє будь якому клієнту отримати самий високий рівень обслуговування практично в любий точці країни.

Організаційна структура банку являє собою впорядковану по рівням сукупність підрозділів і посад, а також стійких звязків між ними , які забезпечують цілісність банку, збереження при сущих йому специфічних властивостей, як фінансової установи.

Організаційна структура банку включає в себе наступні відділи : відділ банківського обслуговування, відділ кредитного обслуговування корпоративних клієнтів, відділ споживчого кредитування, відділ депозитарного обслуговування, відділ фінансів та ризиків, відділ інвестиційного бізнесу тощо.

Згідно з ліцензією НБУ КБ “ПриватБанк” має право займатися наступними операціями : розрахункові операції повязані з платежами клієнтів; операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання банку; касові операції з прийманням і видаванням готівки; валютні операції з купівлі - продажу іноземної валюти ; депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити НБУ та в інших комерційних банках; операції з купівлі - продажу металів на внутрішньому і міжбанківському ринках; кредитні операції, інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери: вкладення в державні та корпоративні цінні папери на інвестиції; факторингові операції; лізингові операції тощо.

Для того щоб ми мали повне уявлення про діяльність КБ “ПриватБанк” проведемо спочатку аналіз структури та динаміки активів і пасивів банку за 2007 -2009 роки.

Інформаційною базою для аналізу активів і пасивів є баланс банку (додатки 1,2,3).

Наведені в таблиці 2.1. дані свідчать про зміни у складі активів, їх обсязі й структурі.

"right">Таблиця 2.1.

Аналіз динаміки і структури активів ЗАТ КБ „ПриватБанк”

за 2007 - 2009 роки

Найменування статті

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Готівкові кошти в касі

183 658

3,7

377 995

6,0

686 072

7,0

Кошти в НБУ

550 876

11,2

100 065

1,6

-

-

Кошти на коррахунках “Ностро”

112 133

2,3

240 884

3,8

544 179

5,6

Міжбанківські кредити

301 821

6,2

303 568

4,8

156 649

1,6

Кредити юридичним особам

3 045 659

62,1

3 905 908

61,8

6 000 746

61,3

Кредити фізичним особам

238 463

4,8

877 588

13,9

2 113 861

21,6

Нараховані доходи

132 432

2,7

220 820

3,5

377 999

3,9

Цінні папери

102 970

2,1

152 282

2,4

198 325

2,0

Основні засоби банку та нематеріальні активи

213 288

4,3

324 739

5,1

456 680

4,7

Інші активи

514 186

10,5

379 844

6,0

91 961

0,9

Резерви під кредити

-487 437

-9,9

-562 063

-8,9

-836 712

-8,6

Всього активів

4 908 049

100,0

6 321 630

100,0

9 789 760

100,0

Аналізуючи дані за 2007-2009 роки, обсяг активів в 2009 році порівняно з 2007 роком збільшився на 26,1 %. Відбулись також наступні зміни у структурі активів банку :

Питома вага грошових коштів збільшилась в 2009 році на 3,27 % порівняно з даними попередніх років, а кошти на коррахунках в НБУ зменшились ( в 2009 році вони взагалі відсутні), це свідчить про наявність в банку ліквідних активів для здійснення власних і клієнтських розрахункових операцій. Ці кошти з одного боку є позитивною ознакою стабільності банку, особливо за нестабільної ситуації в Україні, з іншого боку відсутність коштів в НБУ в 2009 році є позитивною тенденцією, так як надмірний рівень цих коштів стримує розширення банківських операцій, бо ці кошти не приносять банку бажаного доходу.

Варто зазначити, що питома вага вкладень в цінні папери змінилась незначно, вона зменшилась в 2009 році порівняно з 2007 роком на 0,07% - це говорить про недосконалу і недостатню розвиненість операцій банку на фондовому ринку України.

Досить значну частку в структурі активів займають кредити юридичним та фізичним особам. Питома вага кредитів фізичним особам в 2009 році порівняно з 2007 роком збільшилась на 16,73 %., а питома вага кредитів юридичним особам зменшилась - на 0,75 %.

До категорії інші активи відносять активи, які не приносять банку прибутку і не можуть бути віднесені до іншої категорії. Чим менший цей показник тим краще, в нашому випадку це показник поступово зменшився і в 2009 році він складає 0,94% (в 2007 році цей показник становив 10,48 %), що є позитивною тенденцією для банку.

Більш детально аналіз активних операцій ми розглянемо в третьому розділі диплому.

Вивчення структури пасивів (фінансових ресурсів) банку починається з оцінки їх динаміки і структури ( табл. 2.2.).

"right">Таблиця 2.2

Аналіз динаміки і структури пасивів ЗАТ КБ ”ПриватБанк”

за 2007-2009 роки

Фінансові ресурси

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Зобовязання банку

Кошти на коррахунках “Лоро”

249 610

5,09

66 648

1,05

68 721

0,70

Міжбанківські депозити

206 705

4,21

274 941

4,35

185 150

1,89

Кредити НБУ

11 796

0,24

-

-

108 610

1,11

Кредити міжнародних фінансових організацій

53 586

1,09

72 596

1,15

605 823

6,19

Депозити юридичних осіб

645 567

13,15

689 254

10,90

769 406

7,86

Депозити фізичних осіб

1 391 319

28,35

2 606 133

41,23

3 316 102

33,87

Розрахунки по цінним паперам

24 536

0,50

229 976

3,64

504 621

5,15

Нараховані витрати

21 783

0,44

33 222

0,53

56 824

0,58

Інші зобовязання

1 932 402

39,37

1 799 420

28,46

3 162 597

32,31

Всього зобовязаннь

4 537 313

92,45

5 772 184

91,31

8 777 854

89,66

Капітал

Статутний капітал банку

186 000

3,79

260 000

4,11

700 000

7,15

Резерви банку

80 161

1,63

135 574

2,14

187 053

1,91

Результат минулих років

67 880

1,38

3 083

0,05

8 304

0,08

Результат поточного року

36 695

0,75

53 191

0,84

60 549

0,62

Переоцінка цінних паперів

97 598

1,54

-

-

Всього капіталу

370 735

7,55

549 446

8,69

955 906

9,76

Субординований богр

56 000

0,57

Всього капіталу з урахуванням субординованого боргу

1 011 906

10,34

Всього зобовязаннь та капіталу

4 908 049

100

6 321 630

100

9 789 760

100

Наведені в таблиці 2.2. джерела формування фінансових ресурсів ЗАТ КБ “ПриватБанк” за 2007-2009 роки збільшились на 26,1 %.

Загальна сума ресурсів збільшилась головним чином через зменшення питомої ваги в 2009 році порівняно з 2007 роком міжбанківських депозитів на 2,32 %, а також за рахунок зменшення питомої ваги коштів на коррахунках “Лоро” на 4,39 %.

Однак в 2009 році порівняно з 2007 роком відбулось збільшення питомої ваги кредитів міжнародних фінансових організацій на 5,1 %, також відбулось збільшення питомої ваги депозитів юридичних осіб на 5,29 %.

Делись добром ;)