Акредитивна форма розрахунків

курсовая работа

1.2. Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі.

Таким чином, усвідомивши не-обхідність розвитку та подальшого вдосконалення акредитивної форми роз-рахунків, проаналізуємо різноманітні види акредитивів (Таблиця 1.1.), які використовуються у міжнародній торгівлі.

При здійсненні розрахункових операцій у формі документарного акредитива банки та їхні клієнти повинні керуватися "Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акреди-тивів", розробленими та затвердженими Міжнародною торговою палатою в ре-дакції від 1993 року, публікація МТП № 500 (надалі - "Уніфіковані правила", або "правила"), та чинним законодавст-вом країни, яке регулює зовнішньоеко-номічну діяльність субєктів господарсь-кої діяльності.

В "Уніфікованих правилах" визна-чено:

* види акредитивів;

* спосіб та порядок їх виконання і пе-редачі;

* зобовязання та відповідальність банків;

* умови, яким повинні відповідати надані за акредитивом документи.

Крім того, в цьому документі пода-ються тлумачення різних термінів, вирішуються інші питання, які виника-ють у практиці акредитивних розра-хунків. "Уніфіковані правила" є складо-вою частиною кожного документарно-го акредитива, на що вказує примітка, яка обовязково повинна міститися в акредитиві.

Визначення акредитива.

Акредитив, який використовується у розрахунках за зовнішньоторговельни-ми угодами, незалежно від того, який він ("документарний акредитив", "акреди-тив", "акредитивний лист" тощо) - це одностороннє умовне грошове зо-бовязання банкуемітента, видане ним за дорученням клієнтанаказодавця ак-редитива (імпортера) на користь його

Таблиця 1.1. Види акредитивів та їх класифікація.

1.

За способом використання

- документарні (товарні);

- грошові (циркулярні)

2.

За формою

- документарні акредитиви;

- акредитивні листи

3.

За способом повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива на його користь

а) прямо авізовані акредитиви; акредитиви, авізовані через авізуючий банк;

б) попередньо авізовані акредитиви

4.

За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортеру

- відкличні;

- безвідкличні

5.

За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку авізуючого або іншого банку

- підтверджений;

- непідтверджений

6.

За валютою платежу

- у національній валюті бенефіціара (експортера);

- у національній валюті імпортера;

- у третій валюті

7.

За характером платежу у звязку з можливістю/ неможливістю здійснювати часткові поставки продукції

- подільні;

- неподільні

8.

За місцем та субєктом виконання

- виконуються банкомемітентом у країні імпортера;

- виконуються авізуючим або підтверджуючим банком, який знаходиться у країні бенефіціара (експортера);

- виконуються за участю третього банку

9.

Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності субєктів господарювання (експорту чи імпорту товарів та послуг)

- акредитиви на імпорт

- акредитиви на експорт

транзитні акредитиви

10.

За способом виконання

- шляхом платежу за предявленням;

- шляхом акцепту;

- шляхом платежу з відстрочкою;

- шляхом негоціації

- обмежені;

- необмежені

11.

Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку

- покриті;

- непокриті

12.

Залежно від наявності других бенефіціарів

- переказні (трансферабельні);

- непереказні

13.

Спеціальні форми акредитивів

- компенсаційні акредитиви;

- зустрічні акредитиви;

- резервні акредитиви ("стендбай");

- відновлювані акредитиви;

- револьверні акредитиви;

- акредитиви з червоною смугою

- фінансова модель;

- комерційна модель;

- кумулятивні;

- некумулятивні;

- чисті;;

- документарні

контрагента за контрактом бенефіціара (експортера). За цим грошовим зо-бовязанням банк, який відкрив акреди-тив (банкемітент), повинен здійснити

бенефіціару платіж (негайно або з відстрочкою) чи акцептувати тратти бенефіціара та сплатити їх в строк. Або він може уповноважити інший банк здійснити такі платежі, акцепт або не-гоціацію тратт бенефіціара за умови на-дання ним документів, передбачених в акредитиві, також якщо виконані інші умови акредитива.

Делись добром ;)