Облік розрахунків із страхування

курсовая работа

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ

Облік розрахунків по страхуванню ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за зборами на обовязкове державне пенсійне страхування, на обовязкове соціальне страхування, на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням. Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів. По кредиту рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобовязання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету - погашення заборгованості ;та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на обовязкове державне пенсійне страхування, на обовязкове соціальне страхування, на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням";

652 "За соціальним страхуванням";

653 "За страхуванням на випадок безробіття";

654 "За індивідуальним страхуванням";

655 "За страхуванням майна".

На субрахунку 651 ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обовязкове державне пенсійне страхування.

Для субєктів підприємницької діяльності, підприємств і організацій усіх форм власності, в тому числі бюджетних, а також для фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності встановлена ставка збору до Пенсійного фонду в розмірі 32 % від фонду оплати праці.

Обєктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тому числі в натуральній формі, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян. Внески до Пенсійного фонду сплачуються одночасно з отриманням коштів в установах банку на оплату праці.

Підприємства звітуються за встановленою формою перед регіональними відділеннями Пенсійного фонду.

На субрахунку 652 ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обовязкове соціальне страхування.

Загальна сума збору на обовязкове соціальне страхування складає 5,5 % від обєкта оподаткування. Водночас цей збір поділяється на 4 % збору на обовязкове соціальне страхування і на 1,5% збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Перелік витрат на оплату праці, на які нараховується збір в розмірі 5,5 %, визначений Інструкцією по статистиці заробітної плати.

Підприємства звітуються за встановленою формою перед регіональними відділеннями Фонду соціального страхування.

На субрахунку 653 ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Платниками збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття є субєкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, а також фізичні особи - субєкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників. Збір на обовязкове соціальне страхування платники збору перераховують на рахунок Фонду соціального страхування України. Контроль за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада Фонду соціального страхування України.

Ставка збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття становить 1,5 % фактичних витрат на оплату праці працівників. До цих витрат не відносяться витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, виплату доходів у вигляді дивідендів, відсотків, тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Збір сплачується одночасно з одержанням в установах банків коштів на оплату праці.

Всі платники щоквартально складають розрахункову відомість про нарахування і перерахування збору на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття та подають її в Державну службу зайнятості населення за місцем реєстрації не пізніше 15-го числа наступного за звітним місяця.

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обовязковому страхуванню, що встановлюється законодавством. На субрахунку 655 ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Схема бухгалтерських проводок з обліку розрахунків з робітниками і службовцями, складена відповідно до діючих нормативних документів, наведена нижче. Бухгалтерські проводки з обліку утримань та виплати заробітної плати наводяться в таблиці 1.1.

Таблиця 1.Бухгалтерські проводки з обліку утримань та виплати заробітної плати

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Утримані із заробітної плати прибутковий податок

661 "Розрахунки за заробітною платою"

641 "Розрахунки за податками"

2

Утримані із заробітної плати

661 "Розрахунки за заробітною платою"

651 "За пенсійним забезпеченням"

3

Утримані із заробітної плати внески на соціальне безробіття

661 "Розрахунки за заробітною платою"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

4

Утримані із заробітної плати листами (аліменти тощо)

661 "Розрахунки за заробітною платою"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5

Утримані із заробітної плати профспілкові внески

661 "Розрахунки за заробітною платою"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

6

Утримані із заробітної плати суми допущеного браку

661 "Розрахунки за заробітною платою"

24 "Брак у виробництві"

7

Утримані із заробітної плати суми неповернутих вчасно підзвітних сум

661 "Розрахунки за заробітною платою"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

8

Утримані із заробітної плати суми завданого підприємству збитку

661 "Розрахунки за заробітною платою"

375 "Розрахунки за відшкодуванням

9

Утримані із заробітної плати позики, раніше видані працівникам підприємства

661 "Розрахунки за заробітною платою"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

10

Утримані із заробітної плати суми, що відносяться до інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами, іншими дебіторами та кредиторами тощо)

661 "Розрахунки за заробітною платою"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

11

Утримані із заробітної плати суми, які є для підприємства іншим операційним доходом

661 "Розрахунки за заробітною платою"

71 "Інший операційний дохід"

12

Утримана із заробітної плати частка пайового капіталу

661 "Розрахунки за заробітною платою"

41 "Пайовий капітал"

13

Утримані із заробітної плати суми, які відносяться до неоплаченого капіталу підприємства

661 "Розрахунки за заробітною платою"

46 "Неоплачений капітал"

14

Видана з каси заробітна плата

661 "Розрахунки за заробітною платою"

30 "Каса"

15

Перераховані кошти з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання заробітної плати

661 "Розрахунки за заробітною платою

31 "Рахунки в банках"

16

Видана заробітна плата за рахунок інших коштів

661 "Розрахунки за заробітною платою"

33 "Інші кошти"

17

Видана натуральна заробітна плата

661 "Розрахунки за заробітною платою"

70 "Доходи

від реалізації"

18

Депонована заробітна плата

661 "Розрахунки за заробітною платою"

662 "Розрахунки з депонентами"

19

Повернута в касу надлишкове виплачена заробітна плата

30 "Каса"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

20

Повернута на рахунки в банку надлишкове видана заробітна плата

31 "Рахунки в банках"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

Розглянемо облік розрахунків зі страхування детальніше.

Ставки збору встановлені у таких розмірах: для юридичних осіб (підприємств, установ і організацій) всіх форм власності, а також фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та використовують працю найманих працівників, - 32% від фактичних витрат на оплату праці (основна, додаткова оплата, інші види виплат в тому числі в натуральній формі), за винятком компенсації за невикористану відпустку; вихідної допомоги при звільненні; компенсаційних витрат (відрядження); доплати за розїзний характер роботи; вартості безоплатно наданих квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків, вартості виданого спецвзуття, одягу та інших предметів індивідуального захисту; компенсаційних виплат чорнобильцям; допомоги за рахунок страхування; стипендій студентам і аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва; дивідендів та деяких інших витрат.

На підприємствах, які використовують працю інвалідів, ставка відрахувань встановлена диференційовано:

на фонд оплати інвалідів - 4%; на фонд оплати інших працівників - 32%; Для фізичних осіб, які займаються підприємництвом і не використовують працю найманого персоналу, а також для адвокатів та приватних нотаріусів, - 32% від суми доходу, що обкладається податком, без урахувань суми акцизного збору і податку на додану вартість.

Законодавчими актами передбачено внески у Пенсійний фонд від продажу окремих видів товарів і валюти (закон від 15.07.1999 р. № 967-XIV), зокрема:

· ювелірних виробів із золота, платини та дорогоцінних каменів - 5% від вартості реалізації;

· автомобілів - 3% вартості;

· тютюнових виробів - 5% вартості (без ПДВ);

· нерухомості - 1%) вартості;

· послуг стільникового звязку - 6% вартості;

· купівлі-продажу валют - 1% від вартості купленої валюти [27, с.295].

Внески до Пенсійного фонду сплачуються щоквартально - не пізніше 20-го квітня, 20-го липня, 20-го жовтня і 1-го лютого за звітний рік. Своєчасно несплачена сума внесків вважається простроченою заборгованістю, на яку нараховується пеня по день оплати включно з розрахунку 120% річних від облікової ставки Національного банку, яка діяла у період несплати.

Відрахування у Пенсійний фонд оформляються спеціальним розрахунком, у якому вказується дані про диференціацію фонду оплати за категоріями працівників та ставками, що застосовуються до них, а також сумою нарахувань.

На основі такого розрахунку складаються проводки:

Д 23 "Виробництво" (основна заробітна плата робітників);

Д 91 "Загальновиробничі витрати" (додаткова заробітна плата робітників та загальновиробничого персоналу);

Д 92 "Адміністративні витрати" (заробітна плата персоналу управління);

Д 93 "Витрати на збут" (заробітна плата робітників служби збуту і маркетингу); Д 94 "Інші витрати операційної діяльності" (заробітна плата невиробничого персоналу і матеріальна допомога всім категоріям працівників);

Д 15 "Капітальні інвестиції" (заробітна плата працівників, зайнятих у будівництві, ремонті, випробувані основних засобів, виготовленні необоротних активів);

Д 24 "Брак у виробництві" (заробітна плата робітників, зайнятих на виправленні браку);

Д 99 "Надзвичайні витрати" (заробітна плата працівників, що зайняті ліквідацією наслідків стихійних лих на підприємстві);

Д 39 "Витрати майбутніх періодів" (заробітна плата робітників та інших категорій працівників, які зайняті освоєнням нових видів продукції і виробництв);

К 651 "Витрати за страхуванням" (з пенсійного забезпечення) на загальну суму нарахувань.

Утримання внесків у Пенсійний фонд із працівників підприємства здійснюється на підставі визначених тарифів (1% або 2%) і лише із фонду оплати працівників за трудовими угодами і договорами цивільно-правового характеру. При цьому складається запис:

Д 66 "Розрахунки з оплати праці";

К 651 "Витрати за страхуванням" (субрахунок із пенсійного забезпечення).

Перерахування внесків у пенсійний фонд оформляється записом:

Д 651 "Витрати за страхуванням" (з пенсійного забезпечення);

К 311 "Рахунки в банках" [27, с. 296].

Законом "Про оподаткування прибутку" передбачене також добровільне страхування шляхом внесення коштів на пенсійний рахунок працівника. Такі внески формуються за рахунок заробітної плати працівника, а також коштів підприємства в розмірі не більшому 15% сумарного доходу працівника за звітний період.

При цьому складаються записи:

Д 661 "Розрахунки з оплати праці" (за рахунок працівника);

Д 23 "Виробництво" (91, 92, 93 та інші) (за рахунок підприємства);

К 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".

Перерахування коштів у додатковий пенсійний фонд (на спеціальний рахунок у банках для зарахування коштів на пенсійне забезпечення) здійснюється на основі платіжних доручень і оформляється записом:

Д 472 "Додаткове пенсійне забезпечення";

К 311 "Рахунки в банках".

Облік розрахунків із соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності. Відрахування на державне обовязкове соціальне страхування встановлено ЗУ "Про збори на обовязкове соціальне страхування" від 26.06.97 р. № 402. Цей збір зобовязані сплачувати всі юридичні та фізичні особи, які використовують працю найманого персоналу. До вказаного закону внесено зміни, тому з 22 лютого 2001 р. ставки внесків становлять:

для роботодавців - 2,9% від суми фактичних витрат на оплату праці найманого персоналу в частині основної та додаткової оплати та інших виплат, які підлягають обкладанню прибутковим податком;

для найманих працівників - від суми оплати їх праці, котра включає всі види заробітної плати, яка підлягає обкладанню прибутковим податком з громадян:

0,25% - для працівників, які мають заробітну плату до 150 грн.;

0,5% - для працівників, які мають заробітну плату понад 150 грн.;

3,4% - для осіб, які беруть участь у загальнообовязковому державному соціальному страхуванні та забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб, які виконують роботи за трудовими угодами і договорами цивільно-правового характеру [27, с. 297].

Внески на соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності визначаються розрахунком, на основі якого складаються проводки:

Д 23 "Виробництво";

Д 91 "Загальновиробничі витрати";

Д 92 "Адміністративні витрати";

Д 93 "Витрати на збут";

Д 94 "Інші витрати операційної діяльності";

Д 99 "Надзвичайні витрати";

Д 15 "Капітальні інвестиції";

Д 24 "Брак у виробництві";

Д 39 "Витрати майбутніх періодів";

К 652 "Витрати за страхуванням" (з соціального страхування).

Для визначення рахунка, який дебетується, необхідно згрупувати загальний фонд оплати праці за категоріями працівників та виконуваними функціями.

З найманих працівників утримання внесків на соціальне страхування оформляється записом:

Д 661 "Розрахунки з оплати праці";

К 652 "Витрати за страхуванням" (з соціального страхування).

Допомога з тимчасової непрацездатності нараховується відповідно до постанови КМУ від 27.04.1998 р. залежно від трудового стажу роботи в таких розмірах: до 5 років - 60% заробітку;

від 5 до 8 років - 80% заробітку;

понад 8 років - 100% заробітку.

Не залежно від стажу допомога в розмірі 100% середнього заробітку нараховується таким категоріям:

· працівникам, які мають дітей до 16-ти років (учнів до 18-ти років);

· ветеранам війни;

· працівникам 1-4 категорій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

· допомога з вагітності та пологів;

· жінкам (чоловікам) військовослужбовців не строкової служби;

· працівникам - колишнім сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки.

Допомога визначається виходячи із середнього заробітку, в підрахунок якого береться оплата праці за 6 попередніх місяців. Для розрахунку приймаються всі види заробітної плати.

Шляхом ділення суми заробітку за два календарні місяці на кількість робочих днів у цьому періоді визначається середній денний заробіток. Він не повинен перевищувати подвійної тарифної ставки чи подвійного окладу.

Допомога за час непрацездатності нараховується шляхом множення середньої денної оплати на число робочих днів за час непрацездатності і розмір оплати залежно від стажу.

Наприклад, працівник хворів у листопаді 10 робочих днів, стаж роботи 7 років 2 місяці. При цьому за шість попередніх календарних місяців його заробітна плата склала 2 054 грн., а відпрацьовано було 145 робочих днів.

Тарифна ставка становить 14 грн. за день, а тому середньоденний заробіток не повинен перевищувати 28 грн. (14х2).

Середньоденний заробіток дорівнює:

2 054 - 145 = 14 грн. 17 коп.

Отже, для визначення допомоги за час непрацездатності треба взяти 14 грн. 17 коп.

(14 грн. 17 коп. х 10 днів х 80%) / 100 = 113 грн. 36 коп.

Мінімальний розмір допомоги не може бути меншим від 90% мінімальної заробітної плати.

Використання коштів спеціального страхування у звязку з тимчасовою непрацездатністю здійснюється лише в тому випадку, якщо захворювання або травма не повязані з нещасним випадком на виробництві. Перші пять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства за основним місцем роботи, а починаючи з шостого дня непрацездатності до дня її відновлення або встановлення особі інвалідності, оплата здійснюється за рахунок коштів соціального страхування. За рахунок коштів соціального страхування у 2001 р. допомога при народженні, похованні, по догляду за дитиною до 3-річного віку не здійснюється, а порядок її надання визначається Верховною Радою.

Допомога з тимчасової непрацездатності видається із першого дня за рахунок коштів страхування за таких обставин:

· догляд за хворою дитиною;

· догляд за хворим членом сімї;

· догляд за дитиною до 3-х років або дитиною-інвалідом віком до 16-ти років, у випадку хвороби матері або іншої особи, що доглядає дитину;

· при карантині, накладеному органами санітарно-епідеміологічної служби;

· при тимчасовому переведенні особи на легшу, нижчеоплачувану роботу;

· при протезуванні хворого у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;

· при санаторно-курортному лікуванні.

Використання коштів на соціальне страхування за час непрацездатності здійснюється записом:

Д 652 "Витрати за страхуванням";

К 30 "Каса" (виплати готівкою);

К 31 "Рахунки в банках" (вартість придбання путівок в оздоровчі заклади);

К 661 "Розрахунки з оплати праці" (оплата тимчасової непрацездатності).

Різниця між нарахованими внесками на соціальне страхування та використанням за призначенням сум повинна перераховуватися керівній організації профспілки записом:

Д 652 "Розрахунки за страхуванням";

К 31 "Рахунки в банках".

Облік розрахунків із державного соціального страхування на випадки безробіття.

Відрахування до фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття становлять:

· для роботодавців - 2,1%;

· для працівників (крім працюючих пенсіонерів) - 0,5%.

Працівники, що виконують роботи згідно з цивільно-правовими і трудовими угодами, не беруть участі у страхуванні на випадок безробіття.

Для одержання допомоги із безробіття потрібно дотримуватись певних правил. Працівник, з яким розірвано трудовий договір з ініціативи власника, повинен зареєструватися в службі зайнятості протягом 7-ми календарних днів після звільнення й отримати статус безробітного. Починаючи з 8-го дня після реєстрації нараховується допомога, яка відкладається до закінчення тримісячного терміну зберігання середньої заробітної плати за останнім місцем роботи в розмірі 75% та 50% - протягом наступних 6-ти місяців.

Працівникам, зареєстрованим у службі зайнятості і працевлаштування, допомога із безробіття виплачується не більше 360-ти календарних днів протягом двох років. Вона призначається в розмірі не меншому 50% від середньої заробітної плати за останнім місцем роботи з обмеженням не більшим 50% заробітної плати, яка складається в галузі за минулий місяць, та не нижчим мінімальної заробітної плати.

Нарахування у фонд соціального страхування на випадок безробіття оформляється записами:

Д 23 "Виробництво";

Д 91 "Загальновиробничі витрати";

Д 92 "Адміністративні витрати";

Д 93 "Витрати на збут";

Д 94 "Інші витрати операційної діяльності";

Д 99 "Надзвичайні витрати";

Д 15 "Капітальні інвестиції";

Д 24 "Брак у виробництві";

Д 39 "Витрати майбутніх періодів";

К 653 "Розрахунки за страхуванням" (страхування на випадок безробіття).

Вся нарахована сума у фонд страхування на випадок безробіття повинна перераховуватись органами державної служби зайнятості та працевлаштування записом:

Д 653 "Розрахунки за страхуванням" (на випадок безробіття);

К 31 "Рахунки в банках".

Делись добром ;)