Кредитний портфель банку

курсовая работа

2.2 Аналіз динаміки та структури кредитного портфеля АКІБ "Укрсиббанк"

Акціонерний Комерційний Інноваційний Банк "УкрСиббанк" знаходиться за адресою: 61050, м. Харків, просп. Московський, 60. За організаційно-правовою формою банк являється відкритим акціонерним товариством. "Укрисббанк" є універсальним банком в своїй діяльності. Органом його управління є загальні збори акціонерів; спостережна рада банку; правління банку. Загальні збори акціонерів є найвищим органом банку, що вирішує питання, які віднесені до його компетенції Статутом банку. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів створюється спостережна рада банку. Управління поточною діяльністю здійснює правління. Згідно з банківською ліцензією №75 Національного банку України від 24 грудня 2001 р., Банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Згідно з дозволом №75-2 Національного банку України від 19 листопада 2002 р., Банк має право здійснювати банківські операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", згідно з додатком до цього дозволу:

1. Операції з валютними цінностями:

- неторгівельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- операції з банківськими металами на валютному ринку України;

- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Емісія власних цінних паперів.

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими фючерсами та опціонами;

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Якщо розглядати кредитні операції банку, то вони є основним напрямом діяльності і складають більшу частку всіх активних операцій банку. Для більш кращого уявлення вище зазначеного слід розглянути рис. 2.5 сформований на підставі даних "Балансу" (дод. Б).

Рис. 2.5. Динаміка частки кредитного портфеля в активах АКІБ "Укрсиббанк" за 2005-2006 роки.

З рис 2.5 видно, що кредитний портфель займає більшу частину всіх активів банку, при чому протягом досліджуваного періоду прослідковується його зростання на 8%. На кінець 2006 року питома вага кредитів склала 78%. Така ситуація свідчить про активну діяльність досліджуваної фінансової установи на ринку кредитування, при чому "Укрисиббанк" не надає споживчих кредитів, за винятком позик на купівлю автомобіля чи обєктів нерухомості.

Наступним етапом дослідження є аналіз динаміки кредитного портфелю за 2005-2006 роки (табл. 2.1) (дод. В).

Таблиця 2.1 Аналіз динаміки кредитного портфелю за 2005-2006 роки

(тис. грн.)

Найменування статті

За 2005 рік

За 2006 рік

Відхилення, (+,-)

Темп приросту, %

Овердрафт

297538

627747

330209

111,0

Враховані векселі

9471

6585

-2886

-30,5

Кредити в поточну діяльність

5800802

12433059

6632257

114,3

Кредити в інвестиційну діяльність

349000

378427

29427

8,4

Іпотечні кредити

1406824

4766414

3359590

238,8

Разом

7863635

18212232

10022465

131,6

Отже, на основі даних табл. 2.1 можна побачити, що найбільшу питому вагу в кредитному портфелі АКІБ "Укрсиббанк" мають кредити в поточну діяльність, при чому їх приріст протягом досліджуваного періоду склав 114,3%. Слід зауважити, що найбільший приріст прослідковується по статті "Іпотечні кредити" 238,8%, на кінець 2006 року суми кредитів під іпотеку становили в сукупності 4766414 тис. грн. В підсумку по всіх статтях протягом досліджуваного періоду відбулося зростання кредитного портфеля на 131,6%. Необхідно зазначити, що в баланс заноситься сума відкоригована на величину резерву під заборгованість за кредитами.

Формування спеціального резерву під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику АКІБ "УкрСиббанк" проводить у відповідності з вимогами "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000 року № 279 зі змінами та доповненнями.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики Банк здійснює класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна" чи "безнадійна".

Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.

Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом та нарахованими і несплаченими відсотками, стягнення якої є неможливим.

Банк здійснює розрахунок спеціальних резервів під стандартну та нестандартну заборгованість протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів банк здійснює щомісячно в повному обсязі, незалежно від розміру своїх доходів, за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Формування загального резерву під заборгованість для можливих збитків за кредитами банк не здійснює.

Дана ситуація свідчить про обережність банку, адже більшість кредитів були спрямовані саме на поповнення обігових коштів підприємств, дані операції є досить ліквідними. Про таку спрямованість досліджуваної фінансової установи свідчить також великий розрив між кредитами в поточну діяльність і кредитами в інвестиційну діяльність, що можна наочніше прослідкувати на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Структура кредитного портфелю АКІБ "Укрсиббанк" за 2006 рік.

Отже, на рис.2.6 чітко видно, що найбільші інтереси банку в галузі поточного кредитування та надання позик під іпотеку, їх частки складають 68,27% і 26,17% відповідно. Щодо довгострокового кредитування, то в цьому напрямку діяльність банку є не досить активною, це також стосується і операцій по овердрафту. Найменшу частку займають враховані векселі, що в принципі є нормальним явищем.

Для більш детального дослідження кредитної діяльності банку проведемо аналіз структури кредитного портфеля за видами економічної діяльності (табл. 2.2) (дод. Г).

Таблиця 2.2 Аналіз структури кредитного портфеля АКІБ "Укрсиббанк" за видами економічної діяльності за 2005-2006 роки

тис. грн.

Вид економічної діяльності

За 2005 рік

Питома вага, %

За 2006 рік

Питома вага, %

Сільське господарство, мисливство та повязані з ними послуги

113311

1.44

263657

1.45

Виробництво харчових продуктів, напоїв

555598

7.07

986894

5.42

Хімічне виробництво

317162

4.03

343065

1.88

Виробництво машин та устаткування

202143

2.57

217303

1.19

Виробництво інших транспортних засобів

13454

0.17

186522

1.02

Будівництво

301755

3.84

450156

2.47

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

390781

4.97

584105

3.21

Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі

1484561

18.88

2527493

13.88

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

85062

1.08

274632

1.51

Діяльність наземного транспорту

88020

1.12

198544

1.09

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

37135

0.47

230767

1.27

Операції з нерухомим майном

143591

1.83

293631

1.61

Діяльність у сфері інформатизації

1346

0.02

277031

1.52

Кредити, які надані фізичним особам

3174235

40.37

9799782

53.81

Кредити, які надані юридичним особам-нерезидентам

0

0.00

252015

1.38

Інші кредити

955481

12,15

1326635

7,28

Усього

7863635

100%

18212232

100%

На основі наведеної табл. 2.2 можна зробити висновок, що найбільші вкладення капіталу банку відбулося в кредитування фізичних осіб. В 2005 році частка таких операцій становила 40,37% (3174235 тис. грн.), а в 2006 році вона склала 53,81% (9799782 тис. грн.). В більшості це надання коштів на придбання нерухомості чи транспорту, а також кредитування поточної діяльності фізичних осіб субєктів господарювання. Вагомі частки кредитів було спрямовано в сферу оптової торгівлі (13,88% в 2006 році) та у виробництво продуктів харчування (5,42% в 2006 році). Щодо інших видів діяльності, то в ці галузі "Укрсиббанк" спрямовував значно менші кошти. Зокрема в 2006 році було видано кредити юридичним особам-нерезидентам на загальну суму 252015 тис. грн.

Загалом по діяльності АКІБ "Укрисббанк" можна сказати, що дана установа, як і більшість інших комерційних банків, досить активно працює на ринку кредитних послуг, в основному вкладаючи кошти в поточну діяльність і в надання позик під іпотеку.

Отже, в підсумку можна зробити висновок, що банківські кредити в Україні є досить популярним і затребуваним продуктом. Сукупний кредитний портфель комерційних банків України перевищує 70% в структурі балансу, середній щорічний темп приросту становить 50,6%, що свідчить про наявність в країні так званого "кредитного буму".

Делись добром ;)