Діяльність банку на ринку платіжних карток

дипломная работа

1.2 Операції банків з платіжними картками

Перелік банківських операцій та механізми готівкових і безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток в міжнародних та національній платіжних карткових системах в Україні обумовлений наступними нормативними документами Національного банку України:

1. Положенням «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» [5].

2. «Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» [6].

Положення «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» (нова редакція 2010 року) [5] розроблене згідно із Законами України "Про Національний банк України" [1], "Про банки і банківську діяльність" [3], "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [2] та встановлює загальні вимоги Національного банку України до емісії банками, філіями іноземних банків спеціальних платіжних засобів і визначає порядок здійснення операцій з їх використанням.

Положення встановлює наступну термінологію, яка застосовується в операціях з спеціальними платіжними засобами (платіжними картками та електронними платіжними «чіпами») та апаратами їх обслуговування (додатково до термінів, встановлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [2]):

а) банківський автомат самообслуговування (банкомат) - програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

б) еквайринг - діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування субєктів господарювання і здійснення операцій з видачі готівки користувачам спеціальних платіжних засобів, які не є клієнтами емітента, а також проведення розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів;

в) емісія спеціальних платіжних засобів (емісія) - проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи;

г) емітент спеціальних платіжних засобів (емітент) - банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних платіжних засобів;

д) імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп для формування первинних документів;

е) корпоративний спеціальний платіжний засіб - спеціальний платіжний засіб, який дає змогу його держателю здійснювати операції за рахунком субєкта господарювання;

ж) мобільний платіжний інструмент - спеціальний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача;

з) платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій, установлених договором;

і) платіжна схема - умови, згідно з якими проводиться облік операцій за спеціальними платіжними засобами користувача та здійснюються розрахунки за ці операції;

к) платіжний додаток - програмний засіб, розміщений в апаратно-програмному середовищі спеціального платіжного засобу, за допомогою якого здійснюються платіжні та інші операції, передбачені договором;

л) платіжний пристрій - банкомат, платіжний термінал, імпринтер тощо, за допомогою якого з дотриманням вимог, установлених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", користувач здійснює платіжні операції з фізичним використанням спеціальних платіжних засобів;

м) платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу;

н) процесинг - діяльність, яка включає в себе виконання за операціями зі спеціальними платіжними засобами авторизації, моніторингу, збору, оброблення, зберігання інформації та надання обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку для проведення взаєморозрахунків;

о) спеціальний платіжний засіб - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції, установлені договором.

Загальні принципи діяльності карткових платіжних систем в Україні [5]:

- На території України застосовуються спеціальні платіжні засоби, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами).

- Банк-резидент для здійснення емісії та еквайрингу спеціальних платіжних засобів, призначених для застосування в Україні та за її межами, має право створювати внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними організаціями платіжних систем про членство або про участь у цих системах.

- Банк - член платіжної системи, який розпочав та/або завершив емісію, розповсюдження спеціальних платіжних засобів та/або еквайринг, зобовязаний протягом 15 календарних днів після початку цієї діяльності надіслати в НБУ повіомлення про роботу банку зі спеціальними платіжними засобами.

- Банк зобовязаний у порядку, установленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки в банку, і держателів спеціальних платіжних засобів, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками. Ідентифікація клієнтів банку не є обовязковою під час здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

- Платіжні організації зобовязані забезпечувати справедливий (легальний) доступ до платіжних систем, у яких використовуються спеціальні платіжні засоби, постачальникам платіжних послуг і юридичним особам, що надають технічні й технологічні послуги, якщо їх діяльність відповідає законодавству України, задовольняє вимоги платіжної організації щодо участі в платіжній системі та вони відповідно до правил платіжної системи були сертифіковані платіжною організацією на надання певних послуг.

- Банки, які здійснюють свою діяльність на території України, мають право на свій розсуд укладати договори з платіжними організаціями платіжних систем та/або отримувати ліцензії на діяльність з емісії спеціальних платіжних засобів та еквайрингу чи на діяльність виключно з емісії або еквайрингу.

При емісії спеціальних платіжних засобів емітент зобовязаний забезпечити наявність у договорі з клієнтом таких умов:

- тип спеціального платіжного засобу;

- види платіжних операцій, які клієнт має право здійснювати з використанням спеціального платіжного засобу, правила та максимальний строк їх виконання;

- порядок обслуговування рахунку (за дебетовою, дебетово-кредитною або кредитною схемою, розміри гарантійного забезпечення та/або незнижувального залишку коштів на рахунку, порядок кредитування клієнта, порядок установлення курсу продажу, обміну або конвертації іноземної валюти тощо);

- тарифи банку на обслуговування операцій з використанням спеціального платіжного засобу на момент укладення договору та порядок повідомлення клієнта про їх зміну;

- ліміти та/або обмеження за операціями з використанням спеціального платіжного засобу або платіжних додатків, реалізованих у спеціальному платіжному засобі (за наявності);

- право клієнта на одержання виписок про рух коштів за його рахунком та порядок їх отримання;

- порядок забезпечення емітентом та клієнтом безпеки під час користування спеціальним платіжним засобом;

- порядок розгляду спорів;

- відповідальність емітента та клієнта тощо.

Зміст та особливості здійснення операцій із використанням спеціальних платіжних засобів [5]:

1. Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні операції з використанням спеціальних платіжних засобів, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми.

Дебетова схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням спеціального платіжного засобу в межах залишку коштів, які обліковуються на його рахунку.

Під час застосування дебетово-кредитної схеми користувач здійснює платіжні операції з використанням спеціального платіжного засобу в межах залишку коштів, які обліковуються на його рахунку, а в разі їх недостатності або відсутності - за рахунок наданого банком кредиту.

Кредитна схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням спеціального платіжного засобу за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит або в межах кредитної лінії.

2. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної схеми.

Кредитування користувачів для здійснення платіжних операцій з використанням спеціальних платіжних засобів проводиться шляхом зарахування коштів на їх банківські рахунки. Емітент, якщо це передбачено кредитним договором, має право здійснювати кредитування споживачів у гривнях для здійснення платіжних операцій з використанням спеціальних платіжних засобів без зарахування коштів на їх банківські рахунки, відображаючи такі операції за рахунками банку для обліку кредитів.

Кредитна лінія під операції зі спеціальними платіжними засобами відкривається банком на визначений термін і в межах установленого договором ліміту заборгованості або граничної суми кредитування.

3. На території України дозволяється видача готівки в іноземній валюті через каси уповноважених банків-емітентів за спеціальними платіжними засобами користувачів, яким емітенти відкрили рахунки в іноземній валюті, а також через каси уповноважених банків-еквайрів і небанківських фінансових установ за спеціальними платіжними засобами, що емітовані нерезидентами.

Видача за спеціальними платіжними засобами готівки через банкомати в межах України здійснюється в гривнях, а через банкомати уповноважених банків-емітентів - у гривнях або у валюті рахунку спеціального платіжного засобу.

Видача готівки в іноземній валюті через банкомати в межах України із застосуванням спеціального платіжного засобу здійснюється в сумі, що не перевищує в еквіваленті 5 000 гривень за одну добу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату відображення платіжної операції за рахунком.

Особливості емісії мобільних платіжних інструментів і здійснення операцій з їх використанням [5]:

1. Банк має право здійснювати емісію спеціальних платіжних засобів у вигляді мобільного платіжного інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, передбачених правилами платіжної системи, відповідно до умов договору та цього Положення.

2. Мобільний платіжний інструмент може бути реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншому бездротовому пристрої користувача (далі - мобільний пристрій), які обслуговує оператор телекомунікацій.

3. Емітент має право надавати користувачам змогу здійснювати мобільні платежі згідно з функціональними можливостями мобільних платіжних інструментів із використанням різних каналів телекомунікаційних мереж оператора, визначених правилами платіжних систем і договорами, і безконтактним способом.

Еквайринг із використанням спеціальних платіжних засобів [5]:

1. Еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичними особами - резидентами, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи.

2. Еквайр зобовязаний забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування торговців і проведення розрахунків з ними за операції, які здійснені між торговцями та користувачами із застосуванням спеціальних платіжних засобів, на підставі договору.

3. Договір між еквайром і торговцем надає право останньому приймати до оплати спеціальні платіжні засоби певної платіжної системи з дотриманням її правил та виконувати інші операції, визначені цим договором. Цей договір не повинен містити обмежень щодо приймання спеціальних платіжних засобів інших емітентів та інших платіжних систем.

4. Еквайр не має права встановлювати технічні та технологічні обмеження на приймання торговцями спеціальних платіжних засобів певних емітентів та платіжних систем, якщо такі обмеження не встановлені емітентом або платіжною організацією платіжної системи з метою дотримання правил безпеки щодо втрачених користувачами спеціальних платіжних засобів чи скомпрометованих їх реквізитів або персональних ідентифікаційних даних користувачів.

5. Еквайринг має здійснюватися в умовах операційної сумісності електронних еквайрингових мереж для забезпечення торговцям можливості безперешкодного приєднання до таких мереж і здійснення користувачами розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів як мінімум трьох внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем. Операційна сумісність передбачає, що спеціальні платіжні засоби, які належать до однієї платіжної системи, можуть бути використані в електронних еквайрингових мережах інших платіжних систем. Операційна сумісність вимагає технічної сумісності між платіжними системами і має бути забезпечена еквайром(ами) після укладання договорів між платіжними системами та/або власниками електронних еквайрингових мереж.

6. Еквайри мають забезпечувати торговцю можливість установлення одного платіжного пристрою, який приймає спеціальні платіжні засоби як мінімум трьох внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем, з правом вільного вибору його типу та умов використання (купівлі/оренди) за умови, що він сертифікований та відповідає вимогам еквайра, процесингової установи та платіжної організації платіжної системи і може використовуватися на основі операційної сумісності.

7. Еквайр не має права зобовязувати торговця, а торговець не має права вимагати від держателя введення ПІНу як засобу його ідентифікації, якщо це не передбачено правилами платіжної системи та/або умовами використання спеціального платіжного засобу, установленими емітентом.

Торговець не має права вимагати від держателя підписання квитанції платіжного термінала або інших первинних документів, які підтверджують здійснення платіжної операції, якщо держатель увів ПІН у процесі здійснення операції та інше не встановлено правилами платіжної системи.

Особливості організації процесингу [5]:

1. Процесинг за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів на території України здійснюється процесинговими установами-резидентами.

Процесингові установи-нерезиденти мають право надавати послуги процесингу постачальникам платіжних послуг - резидентам, якщо договір установлює необхідність виконання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та захисту інформації.

Банк відповідно до договору має право уповноважити на виконання процесингу за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів процесингову установу.

2. Платіжна організація платіжної системи не має права ставити умовою участі банку в платіжній системі використання послуг певної процесингової установи.

«Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» [6] визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС), через касу банку за допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем, регулюють бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті.

Відповідно «Правилам» [6] банки виконують наступний перелік платіжних та технологічних операцій при обслуговуванні операцій з спеціальними платіжними засобами:

1. Операції обліку заготовок платіжних карток, персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами;

2. Операціями з емісії та видачі платіжних карток;

3. Операцій з переказу (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток;

4. Операції з переказу (зарахування) коштів на поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток;

5. Операції з використанням корпоративних карток банку;

6. Операції еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги), обслуговування взаєморозрахунків за лініями «торговець - еквайр -емітент»;

7. Операцій із завантаження та розвантаження ПТКС для обслуговування держателів платіжних карток;

8. Операції за розрахунками платіжними картками за допомогою ПТКС;

9. Операції з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток через каси банку;

10. Операції під час здійснення розрахунків із використанням платіжних карток за рахунок наданого банком кредиту;

11. Операції з використанням платіжних карток за кліринговою схемою міжбанківських розрахунків. У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках платіжними картками кожному банку - члену платіжної системи відкривається кореспондентський рахунок на балансовому рахунку 1600. Для обліку взаємних грошових зобовязань та зведення результатів клірингу в розрахунковому банку відкривається кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705 [6].

12. Операції платіжними картками під час фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем. Міжбанківський переказ коштів між членами міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток, емітованих нерезидентами, що здійснені в межах України, та за операціями із застосуванням платіжних карток, емітованих резидентами, що здійснені за межами України, проводиться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи або в банку - кореспонденті розрахункового банку міжнародної платіжної системи. Розрахунки з платіжною системою банком - членом платіжної системи здійснюються після надходження платіжного повідомлення з розрахункового банку.

13. Незавершені та опротестованих операцій з використанням платіжних карток. Якщо за проведеною операцією з використанням платіжної картки надійшло опротестування клієнта, то списання та зарахування таких сум здійснюється згідно з правилами відповідної платіжної системи, нормативно-правовими актами Національного банку України.

Делись добром ;)