Фінансовий облік безготівкових розрахунків банку ПАТ "Райффазен Банк Аваль"

дипломная работа

1.3 Нормативно-правове забезпечення організації здійснення безготівкових розрахунків в банках України

Безготівковий платіж здійснюватиметься швидко та надійно лише за наявності розвинутої мережі міжбанківських розрахунків та платіжних документів єдиного зразка. Оскільки всі підприємства і організації повинні обовязково зберігати свої грошові кошти на рахунках в банках, то на практиці їх взаємовідносини повинні набути чіткої регламентації з боку держави шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. Насамперед, це Закони України, які регулюють основні засади здійснення безготівкових розрахунків.

Цивільний кодекс України. Параграф 3 глави 71 регулює відносини між банком і вкладником при укладанні договору банківського вкладу. Глава 72 визначає взаємовідносини між банком та клієнтом при відкритті банківського рахунку.

Господарський кодекс України. Розділ II визначає основи діяльності субєктів господарювання. Параграф 1 глави 35 визначає особливості правового регулювання фінансової діяльності, в тому числі - банківської.

Закон України від 20.05.99 № 679 "Про Національний банк України". Статтею 7 цього Закону визначено, що Національний банк України встановлює для банків правила проведення банківських операцій.

Закон України від 05.04.2001 № 2346 "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Стаття 6 цього Закону визначає коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також орган (Національний банк України), який встановлює порядок відкриття банками рахунків та їх режими. Види рахунків, що можуть відкриватися банками, встановлюються статтею 7 Закону.

Закон України від 07.12.2000 № 2121 "Про банки і банківську діяльність". Глава 11 цього Закону встановлює обовязок банків ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів.

Закон України від 28.11.2002 № 249 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Статтею 4 цього Закону визначено, що банки є субєктами первинного фінансового моніторингу, які відповідно до статті 5 зобовязані проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний). Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції, здійснюється згідно з вимогами статті 6 цього Закону.

Про те, Закони України визначають загальні засади здійснення безготівкових операцій, тому взаємовідносини субєктів фінансової діяльності вимагають подальшої деталізації. Для цього призначені Інструкції, Положення, Постанови Правління Національного банку України.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті розроблена відповідно до законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Цивільного та Господарського кодексів України, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Інструкція встановлює загальні правила, форми і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.

Відповідно до вимог Інструкції банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам Інструкції, інших нормативно-правових актів, а списання коштів з рахунків клієнтів мають здійснювати лише за дорученнями власників цих рахунків або на підставі платіжних вимог стягувачів у разі примусового списання коштів.

Вимоги Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових розрахунків, а також стягувачів, які здійснюють примусове списання коштів з рахунків цих учасників, та обов`язкові для виконання ними.

Інструкція встановлює правила використання при здійсненні розрахункових операцій платіжних інструментів у формі меморіального ордера, платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, платіжної вимоги, розрахункового чека, акредитива і передбачає використання розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Порядок оформлення, приймання, оброблення електронних розрахункових документів та здійснення розрахункових операцій з їх застосуванням регулюється окремими нормативно-правовими актами Національного банку.

Для здійснення розрахунків клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти (крім меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення договорів.

В Інструкції наводяться форми розрахункових документів та порядок заповнення їх реквізитів, визначений час протягом якого вони приймаються банками до виконання, черговість та строки виконання.

Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України до Інструкції включено положення про те, що банки не мають права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд. Зупинення видаткових операцій, арешт або стягнення коштів за рахунками клієнта, що відкриті у банках, здійснюються банками лише за постановою державного виконавця, прийнятою на підставі рішення суду.

На виконання статті 1072 Цивільного кодексу України до Інструкції включено положення щодо черговості виконання банками розрахункових документів, які оформлені згідно з рішеннями судів і на підставі яких здійснюється списання коштів, якщо розрахункові документи надходять до банку одночасно.

В Інструкції акцентовано увагу на відповідальності банків за недотримання вимог законодавства в частині забезпечення перерахування платниками податків страхових внесків до державних цільових фондів одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати цим платникам податків.

Врегульовано питання щодо приймання банками від платників (державних, казенних, комунальних підприємств, господарських товариств, у яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків) розрахункових документів на перерахування коштів за товари, роботи і послуги відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Відповідно до норм Цивільного кодексу України глава 8 "Розрахунки за акредитивами" Інструкції встановлює відповідальність виконуючого банку у разі необґрунтованої відмови у виплаті коштів за акредитивом.

Глава 11 "Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування" Інструкції передбачає використання клієнтом таких систем дистанційного обслуговування, як "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг".

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, зі змінами і доповненнями.

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах субєктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам - інвесторам, виборчим блокам політичних партій і визначає:

1. Загальні вимоги до функціонування рахунків, якими, зокрема передбачено, що банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

2. Порядок ідентифікації клієнтів при відкритті рахунку в банку, зокрема наведено перелік документів, які є підставою для здійснення ідентифікації клієнта - фізичної особи, його довіреної особи, а також особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта - юридичної особи.

3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах субєктам господарювання.

4. Особливості відкриття поточних рахунків окремим категоріям клієнтів банків.

5. Порядок використання коштів за поточними рахунками субєктів господарювання.

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам, зокрема поточних рахунків на імя малолітніх осіб, неповнолітнім особам, на користь третьої особи, на імя іншої фізичної особи на підставі довіреності.

7. Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб.

8. Особливості відкриття карткових рахунків. Слід зазначити, що операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків субєктам господарювання та використання коштів за цими рахунками.

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам (на імя малолітніх осіб, неповнолітніми особами, на користь третьої особи, на імя іншої фізичної особи на підставі довіреності) і використання коштів за цими рахунками.

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такі рахунки відкриваються банком офіційним представництвам, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю.

12. Порядок відкриття поточних рахунків типу "П" у національній валюті та використання коштів за цими рахунками. Такий рахунок відкривається постійним представництвам, якими є представництва юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.

14. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах установам міжнародних організацій і використання коштів за цими рахунками.

15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками.

16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам і використання коштів за цими рахунками.

17. Порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати від яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.

18. Вимоги до заповнення картки із зразками підписів.

19. Порядок зміни рахунків клієнтів, коли закриття раніше відкритих рахунків з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів відбувається не за їх ініціативою, в результаті чого змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків, зокрема, визначено підстави закриття поточних рахунків клієнтів банків.

12 лютого 2010 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 05.01.2010 № 4 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".

Делись добром ;)