Страхова послуга та її реалізація на ринку України

курсовая работа

б)Проблеми та перспективи розвитку.

З плином часу змінюються форми, методи, напрямки, динаміка та обсяги державного втручання в економічне життя. І це закономірно, адже сама держава виступає гарантом прав власності та забезпечення свободи підприємництва, обумовлює дотримання законності у господарській діяльгості, сприяє досягненню і підтриманню стабільності національної валюти,регулює грошовий обіг, контролює зовнішньоекономічну діяльність. Усі ці функції демократична держава виконує у той чи інший спосіб за допомогою відповідних механізмів та засобів впливу.

Розвиток ринкових відносин обєктивно зумовлює перехід від прямих до опосередкованих методів регулювання економіки, посилює соціальну спрямованість господарювання. Світовий досвід переконує, що роль держави у перехідній економіці суттево відрізняється від її ролі у суспільстві з сформованими ринковими відносинами, стабільною законодавчою і правовою базою, розвиненим фондовим та страховим ринком. В умовах стабільного економічного розвитку держава повинна сприяти становленню систем самоорганізації та саморегуляції, робити акцент на стабільність та довготривалість господарських звязків.

Серед факторів, які стримують розвиток страхового ринку є такі:

Фактори економічного характеру:

· Низький попит на страхові послуги, зумовлений недосконалістю господарчого механізму, низьким рівнем страхової культури населення

· Велика заборгованість і накопичення обсягів неплатежів субєктів господарювання

· Збитковість значної кількості підприємств

· Оптимізація оподаткування

· Хронічний дефіцит грошових коштів в більшості підприємств і громадян.

· Значна доля тіньової економіки.

Фактори законодавчого характеру:

· Недосконалість страхового законодавства

· Відсутність достатніх законодавчо визначених механізмів стимулювання, як юридичних, так і фізичних осіб до більш широкого використання можливостей страхового захисту своїх майнових інтересів.

· Законодавчо не врегульоване питання участі страховиків на конкурентних основах по страхованню іноземних громадян.

· Не визначений юридичний статус договорів перестрахування.

· Не введені в дію нормативні акти по страхуванню життя, передбачені законом „Про страхування”.

· І т. Інш.

Фактори соціально-економічного і психологічного характеру, фактори структурного характеру і. т. Інш.

Провідні страховики України серед проблем страхування на сьогоднішній день визначають такі:

Віктор Адамовіч, Президент ЗАО СК „ТАС”

ШНа сьогоднішній день ринок страхування життя в Україні тільки починає розвиватися і причин тому декілька. По-перше, в Україні практично повністю відсутня інформація про страхування життя, низька культура страхування у населення. По-друге, довіра населення до страхування життя як до галузі, і до довготривалих накопичень взагалі, було підірвано декілька разів за останні 10 років.”

Валерій Суксін, Президент ЗАО СГ „ТАС”

ШСеред основних проблем розвитку страхового ринку України є наступні діюча система оподаткування не сприяє розвитку страхування у повному обсязі, відсутність учбово-методичної бази і достатньої кількості кваліфікованих кадрів, відсутність прозорої інформації про страховий ринок.”

Олександр Шуб, Правління ЗАО СК „Авіагарант”

ШРозвиток страхового ринку гальмується із-за відсутності вільних коштів у підприємств, підприємців і населення, які могли б бути спрямовані на страхування.

Страхування ще не стало для багатьох потребою і шляхом вирішення соціальної і майнової стабільності.

В Україні існує спільний низький рівень довіри населення і підприємців до інвестиційних програм, особливо на довгостроковий період, а також до страхових компаній і іншим фінансовим інститутам. Виправлення ситуації з спільною низькою відміткою надійності страховиків є непростою задачею, яка потребує багато часу і зусиль. Підвищення рівня надійності страхових компаній потребує цілеспрямованої спільної роботи страховиків і державних органів.”

Андрій Перетяжко, Президент ОАО СК „Скайд-Вест”

ШРозвиток страхування в економіці гальмують також витрати приватизації, а саме дефіцит ефективних власників коштів виробництва, нестача кваліфікованих топ-менеджерів в страхових компаніях, які в економічно-розвинутих країнах є головними провідниками страхування. На сьогоднішній день в Україні доля середнього класу незначна. Саме ця категорія населення як показує досвід економічно розвинутих країн, найбільш зацікавлена у страхуванні. Для них страхування є інструментом захисту майнових інтересів і підтримки стабільності, що в кінцевому підсумку, дозволяє підтримувати стабільність суспільства.”

Перспективами розвитку страхового бізнесу України українські страховики вважають такі:

Юрій Калініченко, Правління ЗАО СК „Інкомстрах”

„З точки зору розвитку страхового ринку найбільшезначення на сьогоднішній день є як найшвидше впровадження обовязкового страхування автогромадянської відповідальності, а також прийняття мір для розвитку класичного страхування майна та відповідальності , довгострокового страхування життя. Обовязкове страхування автогромадянської відповідальності у Європі стало потужним локомотивом росту страхових операцій. Також слід відмітити, що тільки після його введення страхування ввійшло у повсякденне життя кожного європейця. Та стало частиною його економічного обіходу.”

Валерій Суксін, Президент ЗАО СГ „ТАС”

„Найближчим часом активний розвиток поряд з широко розповсюдженими (авто каско, майна юридичних осіб, від нещасного випадку, та інш.) отримають такі види страхування, як медичне, ризиків аграрного товаровиробника, перерв у виробництві, професійної відповідальності, цілого ряду професій і нерухомості, яка знаходиться в приватній власності.

Особливо хочеться відмітити напрям за яким ми активно працюємо - це страхування фінансових ризиків. В першу чергу, що можна розглядати як властивості позитивних тенденцій в економіці країни, це страхування недозапезпечених мікрокредитів, страхування споживчих кредитів, ризиків неплатежів за надані послуги та товари, в т.ч. в зовнішньоекономічній діяльності.”

Висновки.

Як свідчить порівняльний аналіз даних, страховий ринок України характеризується ще недостатніми розмірами капіталів, що зосереджені у страхових компаніях. Національні страховики ще не в змозі надавати страхові послуги по великих ризиках, не можуть вони також і організовувати повноцінного страхування життя. Іноземні підприємці могли б не лише сприяти посиленню конкуренції на страховому ринку України, а й надавати страхові послуги на світовому рівні якості, впроваджувати сучасні методи роботи із клієнтом, піднімати культуру актуарних розрахунків, привносити свої ноу-хау у цю сферу страхового бізнесу.

Ще одну перевагу надає участь визнаного у світі страхового бізнесу страховика на ринку України - цей страховик стає довгостроковим інвестором в українську економіку, сприяє розробці довгострокової стратегічної лінії поведінки, турбується, зрозуміло, не безкорисливо про якість експертних оцінок щодо надійності своїх господарських відносин з іншими субєктами ринку. А це в кінцевому підсумку стабілізує ринок, сприяє зростанню економічного потенціалу національного страхового ринку.

Отже, створення здорового конкурентного середовища на страховому ринку України - це процес складний, довготривалий і не завжди прогнозований. Він вимагає серйозного розуміння потреб та інтересів усіх учасників страхового підприємництва, зумовлює необхідність урівноваження, збалансування попиту та пропозицї, науково обгрунтованого законодавчого забезпечення належних умов цивілізованої діяльності страховиків усіх форм власності та національної приналежності.

В цілому, Україну можна охарактеризувати, як динамічну галузь економіки, яка швидко набуває свого розвитку, в якій за останні роки спостерігається ріст основних показників. Так, в 2001 році порівняно з попереднім роком приріст страхових платежів вітчизняних компаній на 41,85% більше порівняно з попереднім. Це біля 1,5% від номінального ВВП. Останній показник в пять разів нижчий за європейський і в сім разів - за японський

Література.

Базилевич В. “Страховий ринок України” Київ

“Знання” 1998.

Заруба О.Д. “Страхова справа” “Знання” 1997

Залетов А.Н. „Страхование в Украине” Логос киев 2002

Шахов В. В. “Страхование” ЮНИТИ 1997

Шахов В. В. “Введение в страхование” Москва “Финансы и статистика” 1999

Суксін В. Д. „Потенціал” „Деловая Украина” №15 8.10.2002

Суксін В. Д. „Кто уже начал рабо тать в страховом бизнесе - в нем и останется”. „Бізнес” №45 4.10.2002

“Справочник по страхованию в промышлености” Москва “Юнити” 1994.

„ Страховий бізнес України” Київ Бліц-прінт 2002

Боголюбов Д. “Конкретные решения уже на подходе” . Сборник публикаций “О страховании” 2000 г. №22

Владимиров И. “Услуга стала привычной”. Сборник публикаций “О страховании” 2000 г. №18

Кириленко А. “Зашита от стихии - дело общее.” Сборник публикаций “О страховании” 2000 г. №26.

“Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України в 1997 році” Україна-Бізнес 1998 №18

Делись добром ;)