Стан та тенденції розвитку банківської системи України

курсовая работа

1.4. Фінансові результати діяльності банківської системи

Структура доходів банківської системи України представлена в таблиці 1.11

Таблиця 1.11

Структура доходів банківської системи України за період 2002-2004 рр.

млн. грн.

№ п/п

Показник

Роки

2002

2003

2004

1

Чистий комісійних дохід

2599

3079

4114

2

Чистий процентний дохід

6901

4576

5780

3

Чистий торговельний дохід

669

581

1062

4

Інший операційний дохід

63

123

1174

5

Непередбачувані доходи/витрати

0,976

0,015

0,092

6

Загальний дохід

10233

8359

12130

Проаналізувавши дані таблиці 1.11 можна стверджувати, що помітне збільшення (на 45,1%) загального доходу в 2004 році відбулося в основному за рахунок зростання чистого торгівельного доходу - на 82,8% (у 2003 році зменшився на 15,1%), процентного доходу - на 26,3% (у 2003 році зменшився на 50,8%), комісійного доходу - на 33,6% (у 2003 році на - 18,5%) та іншого операційного доходу - у 9,5 разів (у 2003 році - у 2 рази). Проте непередбачувані доходи дещо зменшувались з кожним досліджуваним роком.

Структура витрат банківської системи України представлена в таблиці 1.12

Таблиця 1.12

Структура витрат банківської системи України за період 2002-2004 рр.

млн. грн.

№ п/п

Показник

Роки

2002

2003

2004

1

Загально-адміністративні витрати

302

3127

2958

2

Витрати на персонал

1899

2506

3370

3

Чисті витрати на формування резервів

926

1510

2380

4

Податок на прибуток

402

449

409

5

Інші операційні витрати

597

1024

1367

6

Загальні витрати

1126

8616

10484

Аналіз, проведений на основі даних таблиці 1.12, свідчить про збільшення (на 21,7%) у 2004 році загальної суми витрат за рахунок збільшення витрат на персонал - на 34,5% (у 2003 році на 31,9%), витрат на формування резервів - на 57,6% (у 2003 році на 63,1%), інших операційних витрат - на 33,5% (у 2003 році на 71,5%). Проте витрати на податок на прибуток були найбільшими у 2003 році порівняно із 2002 та 2004 роками. Загальні адміністративні витрати різко зросли (у 10,5 разів) у 2003 році, але потім дещо знизились у 2004 році.

Порівняльний аналіз груп банків за структурою доходів і витрат наведено в таблиці 1.13.

Таблиця 1.13

Доходи, витрати та величина прибутку по групам банків України

млн. грн.

№ п/п

Група банків

Роки

2002

2003

2004

Доходи

Витрати

Чистий прибуток

Доходи

Витрати

Чистий прибуток

Доходи

Витрати

Чистий прибуток

1

Група 1

5897

5581

316

4833

4451

382

4123

3542

581

2

Група 2

1322

1235

87

1110

964

146

1128

868

260

3

Група 3

1811

1607

204

1460

1219

241

1653

1349

304

4

Група 4

1437

1361

76

1016

959

57

1325

1208

117

Аналіз проведений на основі даних таблиці 1.13, показав, що найбільш прибутковою є діяльність банків І та ІІІ групи, але найбільший дохід по всіх досліджуваних роках отримували банки І групи. Чистий прибуток банків І групи у 2003 році зріс на 17,3%, а у 2004 році - на 52,1%. Суттєво збільшився чистий прибуток банків ІІ групи у 2004 році - майже у 2 рази.

Порівнявши динаміку доходів і витрат банківської системи України, можна стверджувати, що найбільш витратною є діяльність банків І групи та ІV групи.

Основні показники діяльності банківської системи України представлені таблиці 1.14.

Таблиця 1.14

Основні показники діяльності банківської системи

млн. грн.

№ п/п

Показник

Роки

2002

2003

2004

Активи

1

Високоліквідні активи

9043

16043

20198

2

Кредитний портфель

46736

73442

98312

3

Чисті активи

63896

100234

133264

4

Довгострокові кредити

10690

28136

45704

5

Проблемні кредити

2113

2500

2951

6

Вкладення у цінні папери

4402

6534

8673

7

Загальні активи

67774

105539

140332

Пасиви

1

Балансовий капітал

9983

12882

17159

2

Статутний капітал

5998

8116

10754

3

Зобовязання банків

53913

87352

116105

4

Вклади фізичних осіб

11165

19092

32113

5

Пасиви, усього

63896

100234

133264

З таблиці 1.14, можна зробити висновок, що статутний капітал банків зріс на 43,0% (у 2003 році на 35,3%) і становив 10754 млн. грн., балансовий капітал збільшився у 2004 році на 33% в порівнянні з 2003 роком. Загалом пасиви банківської системи за аналізуємий період збільшувались в 2003 році на 57% в порівнянні з 2002 роком, а в 2004 році на 33% в порівнянні з 2003 роком.

Щодо активів, то спостерігається терція до збільшення усіх статей активів (чисті активи у 2004 році збільшились на 33% в порівнянні з минулим роком; високоліквідні активи зросли в 2004 році на 25% в порівнянні з минулим роком). В цілому активи зросли у 2004 році на 32% в порівнянні з 2003 роком.

Делись добром ;)