Пропозиції щодо вдосконалення процесу кредитування комерційних банків на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк

курсовая работа

2. Оцінка та прогнозування економічної ефективності кредитної діяльності банку

Механізм реалізації концепції вдосконалення кредитного процесу в керуванні якістю банківських позичок, на думку авторів, повинен складатися з використання організаційного елемента, що включає запропоновану структурно/функціональну модель кредитного процесу в банку, і економічного, у який пропонується включити й визначити місце в кредитному процесі модель оцінки й прогнозування економічної ефективності кредитної діяльності банку [33].

Формула визначення економічної ефективності кредитної діяльності банку з урахуванням імовірності неповернення позики клієнтом, має вигляд:

де Д - дохід банку від кредитування позичальника, що включає суму кредиту та суму нарахованих за ним відсотків, грн.;

P - імовірність невиконання позичальниками умов кредитного договору.

Для розрахунку імовірності невиконання позичальниками умов кредитного договору, рекомендується використати методику оцінки кредитоспроможності юридичних осіб Н. Кручок.

Адекватна оцінка кредитоспроможності позичальника банку сприяє мінімізації кредитних ризиків. Важливою складовою такої оцінки є визначення фінансового стану оцінюваного підприємства. Розроблено чимало методик оцінки фінансового стану підприємства, які відрізняються одна від одної залежно від мети оцінювання, методологічних підходів, переліку показників, що враховуються при проведенні оцінки тощо. Методика, запропонована Наталією Кручок є складовою математичної моделі кредитоспроможності підприємства з одночасним урахуванням його кредитної історії, якості бізнес-плану та достатності забезпечення кредиту.

Вирішальним фактором методики є добір визначальних щодо фінансового рейтингу підприємства-позичальника показників, сформованих у три групи:

а) майнового стану;

б) ділової активності і прибутковості;

в) ліквідності і фінансової стійкості.

До першої групи віднесено:

а) коефіцієнт забезпечення власним капіталом (К1.1):

де Кв - власний капітал підприємства;

Б - підсумок балансу на дату оцінки.

б) коефіцієнт залишкової вартості основних засобів (К1.2), :

де ОЗз - основні засоби за залишковою вартістю на дату оцінки;

ОЗп - основні засоби за первісною вартістю на дату оцінки.

в) коефіцієнт структури оборотних активів (К1.3):

де АО - оборотні активи і-того класу на дату оцінки (1-й клас - грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції; 2-й клас - векселі одержані, дебіторська заборгованість без урахування резерву сумнівних боргів; 3-й клас - готова продукція, товари; 4-й клас - незавершене виробництво, поточні біологічні активи; 5-й клас - виробничі запаси, інші оборотні активи).

Друга група показників включає:

а) коефіцієнт оборотності капіталу (К2.1):

де Р - обсяг реалізації продукції без ПДВ за період.

б) коефіцієнт норми прибутку (К2.2):

де ЧФР - чистий фінансовий результат за період.

в) коефіцієнт рентабельності (К2.3):

До третьої групи віднесено:

а) коефіцієнт покриття короткострокових зобовязань (К3.1):

де ПЗ - поточні зобовязання на дату оцінки.

б) коефіцієнт покриття довгострокових зобовязань (К3.2):

де АМ - амортизаційні відрахування за період;

ДЗ - довгострокові зобовязання на дату оцінки.

в) коефіцієнт забезпечення власними коштами (К3.3):

де Кв - власний капітал на дату оцінки;

Ан - необоротні активи на дату оцінки;

З - зобовязання на дату оцінки;

г) коефіцієнт маневреності власних коштів (К3.4):

Групи показників (коефіцієнтів) розташовані у певному порядку. Оскільки фінансовий стан підприємства визначається з метою оцінки його кредитоспроможності, найсуттєвіший вплив на такий стан справляють показники третьої групи. Визначальними щодо них є коефіцієнти, віднесені до другої групи. В свою чергу до першої групи належать коефіцієнти, значення яких впливають на рівні показників другої групи. Зазначене відображає нерівність , де f - частка показників і-тої групи. Очевидно, що = 100.

Частка окремих показників визначається так: min - 5; med - 10; max - 15. Нормативні значення показників та їх частки наведено в таблиці 1.

Оскільки К1.1 показує забезпеченість підприємства власним капіталом, а К1.2 і К1.3 - стан капіталу, то . Серед показників другої групи найважливішим є К2.2; показники К2.1 і К2.3 і важливішим з них є К2.3. Тому: при . Найважливішими показниками третьої групи є К3.1 і К3.2. При цьому і при . Тому = 10; = 5; = 5; = 5; = 15; = 10; = 15; = 15; = 10; =10. Отже = 20; = 30; = 50.

Таблиця 3.1 - Фінансові показники, їхні нормативні значення та частки

Показник

Нормативне значення

Частка показника при визначені фінансового рейтингу підприємства

загального

середньо-та довгострокового

короткострокового

Показники майнового стану

Забезпечення власним капіталом

> 0.5

10

10

10

Залишкова вартість основних засобів

>0.5

5

10

Ліквідність оборотних активів

> 0.8

5

-

10

Показники ділової активності та прибутковості

Оборотність капіталу

> 1.0

5

5

5

Норма прибутку

> 0.1

15

15

15

Рівень рентабельності

> 0.1

10

10

10

Показники ліквідності та стійкості

Покриття короткострокових зобовязань

> 1.0

15

-

30

Покриття довгострокових зобовязань

> 0.5

15

30

-

Забезпеченість власними коштами

> 0.5

10

10

10

Маневреність власних коштів

> 0.5

10

10

10

Клас підприємства - позичальника визначається залежно від його фінансового рейтингу, обчисленого у балах (табл. 3.2).

Таблиця 2 - Визначення класу позичальника залежно від його фінансового рейтингу

Рейтинг, бали

Клас позичальника та його характеристика

> 90

А - фінансова діяльність дуже успішна (прибуткова) і рівень рентабельності вищий, ніж середньогалузевий, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобовязань за кредитними операціями.

80 - 89.9

Б - фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу "А", але ймовірність підтримання її на цьому рівні впродовж тривалого часу низька.

60 - 79.9

В - фінансова діяльність задовільна, проте надходження коштів та платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості у повній сумі і в строки, передбачені договором.

40 - 59.9

Г - фінансова діяльність незадовільна. Спостерігається її нестабільність упродовж року, а також високий ризик значних збитків. Імовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею низька.

< 40

Д - фінансова діяльність незадовільна, є збитки. Кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою або безумовною гарантією. Показники не відповідають установленим значенням. Імовірність виконання зобовязань з боку позичальника (контрагента) банку практично відсутня.

Перерахунок коефіцієнтів у бали здійснюється за формулами, наведеними в таблиці 3.

Таблиця 3 - Співвідношення між фінансовими коефіцієнтами і балами

Коефіцієнт

Залежність між значеннями коефіцієнта і балами

Загальна

Середньо-та

довгострокова

Короткострокова

1

К1.1

16 К1.1 < 10

16 К1.1 < 10

16 К1.1 < 10

2

К1.2

16 К1.2 < 5

16 К1.2 < 10

-

3

К1.3

20 К1.3 - 12 < 5

-

40 К1.3 - 24 < 10

4

К2.1

4 К2.1 < 5

4 К2.1 < 5

4 К2.1 < 5

5

К2.2

0 < 120 К2.2 < 15

0 < 120 К2.2 < 15

0 < 120 К2.2 < 15

6

К2.3

0 < 80 К2.3 < 10

0 < 80 К2.3 < 10

0 < 80 К2.3 < 10

7

К3.1

12 К3.1 < 15

-

24 К3.1 < 30

8

К3.2

0 < 24 К3.2 < 15

0 < 48 К3.2 < 30

-

9

К3.3

0 < 16 К3.3 < 10

0 < 16 К3.3 < 10

0 < 16 К3.3 < 10

10

К3.4

0 < 16 К3.4 < 10

0 < 16 К3.4 < 10

0 < 16 К3.4 < 10

Порядок застосування викладеної вище методики проілюструємо на наведеному раніше прикладі. Фінансовий стан ВАТ "Конструкція" оцінюватиметься за варіантом, передбаченим для підприємства, яке звернулося з клопотанням про надання короткострокового кредиту. Річну звітність, на підставі якої проводитиметься оцінка фінансового стану підприємства наведено в додатках Б1 - Б4. Оцінка фінансового стану підприємства передбачає попереднє обчислення фінансових показників, перелік яких наведено в таблиці 3.1, на підставі даних фінансової звітності підприємства. Для ВАТ "Конструкція" значення відповідних коефіцієнтів:

К1.1 = 9036 / 10945 = 0,83;

К1.3 = (7367 + 0.8*1538 + 0.7*1 + 0.65*41 + 0.6*220) / 9440 = 0,93;

К2.1 = 10380 / 10945 = 0,95;

К2.2 = 170 / 10945 = 0,016;

К2.3 = 170 / 10380 = 0,016;

К3.1 = (7367 + 0.8*1538 + 0.7*1 + 0.65*41 + 0.6*220) / 1513 = 5,79;

К3.3 = (9036 - 1499) / 1513 = 4,98;

К3.4 = (9036 - 1499) / 9036 = 0,83.

Перерахунок коефіцієнтів у бали:

Б1.1 = 16 * 0,83 = 13,28 > 10 = 10;

Б1.3 = 40 * 0,93 - 24 = 13,2 > 10 = 10;

Б2.1 = 4 * 0,95 = 3,8 < 5 = 3,8;

Б2.2 = 0 < 120 * 0,016 < 15 = 1,92;

Б2.3 = 0 < 80 * 0,016 < 10 = 1,28;

Б3.1 = 24 * 5,79 = 138,96 > 30 = 30;

Б3.3 = 0 < 16 * 4,98 < 10 = 79,68 > 10 = 10;

Б3.4 = 0 < 16 * 0,83 < 10 = 13,28 > 10 = 10.

Загальна оцінка ВАТ "Конструкція":

Отже, фінансовий стан підприємства є задовільним і відповідає класу В, який свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості у повній сумі і в строки, передбачені договором. Проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитними операціями, необхідної документації, що свідчить про наявність і ліквідність застави тощо. Фінансова діяльність підприємства потребує пильнішого контролю та усунення недоліків.

Зіставлення фінансового стану підприємств-позичальників із рівнем вико6нання ними своїх кредитних зобовязань на підставі аналізу кредитних справ із застосуванням кореляційно-регресивного аналізу виявило тісну залежність між цими змінами. Внаслідок статистичної обробки інформації складено таку систему рівнянь:

У результаті розвязання системи визначено залежність:

де - теоретичний (найімовірніший) рівень виконання кредитних зобовязань позичальниками залежно від оцінки їх фінансового стану, %

х - оцінка фінансового стану позичальника, бали.

З підвищенням оцінки фінансового стану на один бал рівень виконання кредитних зобовязань зростає майже на 0.756 відсоткового пункту. Якщо оцінка фінансового стану сягає 78.723 бала і вище - кредитний ризик мінімізується. У разі зниження оцінки до 60 балів сподіваний рівень виконання зобовязань падає до 85.8%.

Коефіцієнт парної кореляції = 0.70885.

Найімовірніший рівень виконання кредитних зобовязань ВАТ "Конструкція" при фінансовому стані у 77 бали є досить високим і становить 98,68%:

Тоді рівень невиконання ВАТ "Конструкція" своїх зобовязань становить 1,32% (100-98,68). З урахуванням цього розрахуємо економічну ефективність його кредитування для банку (табл. 3.4).

Як видно з розрахунків, з урахуванням імовірності неповернення позички позичальником ВАТ "Конструкція", економічний ефект від його кредитування банком буде нижче, ніж без обліку цього фактора, на 3,2 тис. грн. Отже, банку доцільно розраховувати на менший дохід від кредитних угод з потенційно фінансово нестійкими позичальниками.

Таблиця 4 - Розрахунок економічної ефективності кредитної діяльності банку з урахуванням імовірності неповернення ВАТ "Конструкція" позики

Економічний ефект без урахування імовірності неповернення позики

Імовірність

неповернення

позики (Р)

Економічний ефект з урахування імовірності неповернення позики

Відхилення, грн.

240000

0,0132

236832

-3168

Фінансовий стан підприємства є визначальним фактором його кредитоспроможності. Оцінка такого стану поряд із оцінками кредитної історії позичальника, запропонованого ним бізнес-плану та забезпечення запитуваного кредиту є важливою складовою створення математичної моделі кредитоспроможності, практичне застосування якої сприятиме мінімізації кредитних ризиків. Хоча запропонована методика, як і методика ПАТ КБ "ПриватБанк" в результаті засвідчила високу кредитоспроможність позичальника (98,68%), його фінансовий стан було визначено нижчим на два рейтинги. До того ж нова методика виключає низку недоліків, що властиві методиці ПАТ КБ "ПриватБанк":

а) використовуються показники, які відображають різні напрямки роботи позичальника;

б) нормативні значення показників математично та логічно обґрунтовані;

в) завдяки розробленим формулам розрахунку балів враховується рівень виконання коефіцієнтів, а визначення величини відхилення в граничних зонах, дозволяє відносити позичальників до різних класів;

г) показники, що використовуються та їх нормативні значення, залежать від терміну кредиту, що надається (довгостроковий чи короткостроковий). До того ж ця методика є більш зручною у використанні. Недоліком методики як рейтингової, є те, що фінансові коефіцієнти відображають попередній період на основі даних про залишки. Врахувати можливість зміни фінансового потенціалу позичальника дозволяє розрахунок економічної ефективності кредитної діяльності банку з урахуванням імовірності неповернення позик позичальниками.

Делись добром ;)