Правові основи державного управління у сфері банківської діяльності

контрольная работа

3. Практичне завдання

У територіальне управління Національного банку України надійшли документи для реєстрації комерційного банку "Довіра". Під час здійснення вступного контролю було встановлено, що:

у статуті комерційного банку "Довіра" передбачено, що один із учасників в якості внеску до статутного капіталу передає триповерхову будівлю вартістю 2 млн. 500 тис. грн., в якій буде розташовано головний офіс банку;

у пакеті документів, наданих для реєстрації відсутня копія сертифіката керівника аудиторської фірми "Гарант", яка готувала висновок про фінансовий стан та платоспроможність засновників банку;

особа, що претендує на заняття посади голови правління банку має вищу педагогічну освіту, але до цього 5 років працювала на посаді заступника голови правління одного з комерційних банків.

Чи може бути зареєстрований комерційний банк за наявності зазначених фактів ? Який орган має прийняти рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації комерційного банку ? Якщо буде прийнято рішення про відмову у реєстрації комерційного банку "Довіра", то за яких підстав ?

Аргументуйте відповідь з посиланням на відповідні нормативно-правові акти. банк адміністративний законодавство комерційний

Відповідь:

Порядок та умови реєстрації банків, погодження їх статутів та змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливості заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України визначаються відповідно до вимог постанови Національного банку України від 08.09.2011 № 306 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України", якою затверджено Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення № 306).

Крім того банки різних організаційно-правових форм створюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", законодавства України про кооперацію та нормативно-правових актів Національного банку України.

Послідовно розглянемо пункти практичного завдання.

у статуті комерційного банку "Довіра" передбачено, що один із учасників в якості внеску до статутного капіталу передає триповерхову будівлю вартістю 2 млн. 500 тис. грн., в якій буде розташовано головний офіс банку;

Необхідно сказати, що при формуванні статутного капіталу банку були допущені порушення, а саме, неправомірно статутний фонд банку частково формувався за рахунок негрошових внесків у виді передачі триповерхової будівлі вартістю 2 млн. 500 тис. грн., в якій буде розташовано головний офіс банку.

Неправомірність дій учасників пояснюється порушеннями вимог таких законодавчих та нормативних актів. По-перше, Закон України "Про банки і банківську діяльність" визначає категорію "статутний капітал" як сплачену грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом.

По-друге, статтею 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що формування та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" протягом строку його дії. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

По-третє, такий порядок визначений в пункті 2.1 глави 2 розділу ІІ Положення № 306, де йдеться про те, що формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників і ніяким іншим способом.

- у пакеті документів, наданих для реєстрації відсутня копія сертифіката керівника аудиторської фірми "Гарант", яка готувала висновок про фінансовий стан та платоспроможність засновників банку.

Це суттєве порушення, адже в підпункті б) статті 1.8 глави 1 розділу ІІ Положення № 306 конкретно написано, що разом із зазначеним висновком подаються копії сертифіката аудитора України, який здійснював аудит.

особа, що претендує на заняття посади голови правління банку має вищу педагогічну освіту, але до цього 5 років працювала на посаді заступника голови правління одного з комерційних банків.

При заснуванні комерційного банку повинні додержуватись вимоги підпункту б) статті 3.8 глави 3 розділу ІІІ Положення № 306, тобто подаються документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність голови правління банку, а саме копії дипломів про освіту, які свідчать про наявність вищої економічної чи юридичної освіти, чи освіти у сфері управління (не нижче ступеня спеціаліста). А також копія трудової книжки, яка підтверджує стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови правління банку на керівних посадах - не менше ніж один рік.

Отже, не виконується перша вимога щодо наявності у претендента вищої освіти у сфері управління, так як повна вища педагогічна освіта не відноситься до перелічених в Положенні № 306 категорій освіти.

Таким чином, засновниками банку під час подачі документів для реєстрації комерційного банку "Довіра" допущені порушення як порядку, так і умов створення та здійснення державної реєстрації банку.

За наявності зазначених фактів комерційний банк не може бути зареєстрований, а засновники банку повинні усунути виявлені порушення нормативно-правових актів.

Приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації комерційного банку державний реєстратор виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи шляхом внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру після погодження Національним банком України статуту комерційного банку.

Якщо буде прийнято рішення про відмову у реєстрації комерційного банку "Довіра", то за яких підстав?

В пункті 4 статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" вказується, що статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади.

В той же час підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність викладені в статті 18 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

В даній ситуації підставами будуть пункт 1) статті 18 подано неповний пакет документів, необхідних для погодження статуту (відсутність копії сертифіката аудитора); пункт 6) статті 18 засновник не має власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу (внесок в статутний капітал майном, а не грошима).

Делись добром ;)